travy

Biologie trav

 1. Trávy
  • Druhy náležející do čeledi lipnicovitých
  • Na světě asi 10 000 druhů
 2. Traviny
  • Druhy náležející do čeledi lipnicovitých, sítinovitých a šáchorovitých
   Svazčitý kořenový systém trav (Festuca arundinacea Schreb.)

Kořenový systém trav

 1. Primární (zárodečné) kořeny
  • Plní funkci pouze po krátký čas
 2. Sekundární kořenový systém
  • Vytváří se z odnožovací uzliny
  • Systém poměrně jemných a rozvětvených kořenů
  • Svazčitý charakter (jeteloviny mají kůlový kořen)
  • V povrchové vrstvě tvoří velmi hustou síťovinu o mocnosti 0,15 - 0,20 m
  • Pouze malá část kořenů proniká dovětších hloubek
  • Ve vrstvě do 0,3 m je 3 - 7 t.ha-1 sušiny kořenů
  • Čím více se kosá tím menší mocnost
  • Životnost kořenů omezena životností příslušné odnože (zpravidla 1 - 1,5 roku)

Rozdělení trav podle hloubky zakořeňování

List trav

List trav tvoří listová pochva (objímá stéblo) a listová čepel. Na přechodu mezi listovou pochvou a čepelí jsou ouška a jazýček, které jsou charakteristické pro jednotlivé druhy trav a jsou determinačním znakem pro určování trav ve sterilním stavu. Jejich funkce zatím není blíže známa (Hrabě et al., 2003).

   List Arrhenatherum elatius (L.) Presl    List Lolium multiflorum Lam.
   Detail stébla Lolium multiflorum Lam.

Stébla trav

 • Stébla lipnicovitých okrouhlá, nanejvýš slabě smáčknutá (Dactylis glomerata L.)
 • Průběžně jsou členěná na kolénka (nodi) a internodia
 • Internodia jsou obvykle dutá a kolénka vyplněná tkání
 • Listy se střídají od kolénka ke kolénku vždy na protilehlých stranách
 • Bezprostředně nad kolénky se nachází dělivá tkáň
 • Ve stěnách stébla přítomny velmi pevné, vláknité elementy, které zabraňují zlomení stébla vlastní vahou

Travní výhony

 • Listové
  • Shluk listových pochev, které přecházejí v listové čepele
  • Kolénka zůstávají nahloučena u sebe
 • Stébelné sterilní
  • K prodlužovacímu růstu dochází dělením meristematických pletiv na kolénkách
  • Nenesou květenství
  • Bohatě olistěna
 • Stébelné fertilní
  • Stébla zakončena květenstvím
  • Méně olistěna

  Listová stébla u Festulolium   Sterilní stébla u Arrhenatherum elatius (L.) Presl   Fertilní stébla u Alopecurus pratensis L.

Květenství trav

   Lichoklas Lolium multiflorum Lam.    Lichoklas Phleum pratense L.   Lata Arrhenatherum elatius (L.) Presl

Klásek trav

Klásky trav mohou být jednokvěté i vícekvěté.

   Dvoukvětý klásek trav

Plod trav

Plodem trav je obilka, která zůstává většinou obalena pluchami. Obilky se mohou z pluch uvolňovat při mlácení, tzv. nahé obilky se vyskytují např. u Phleum pratense L. nebo u Agrostis stolonifera L. Nahé obilky rychleji ztrácejí klíčivost. Travní semeno je spíše technický výraz. Obilka je plod, kde oplodí pevně srůstá s osemením.

Rozmnožování trav

 1. Generativně
  • Pomocí obilek
 2. Vegetativně
  • Vznikají nové odnože, které vytvářejí vlastní odnožovací uzlinu a vlastní kořenový systém
  • Odnože jsou geneticky identické s mateřskou rostlinou
  • Intenzita odnožování je závislá na vodě, živinách, teple a světle
  • Trávy mohou odnožovat v průběhu celého roku
  • Odnožování ustává při nedostatku vláhy a při přechodu trav ze stádia vegetativního do stádia generativního

Rozdělení trav podle způsobu odnožování

Intravaginální odnožování

Extravaginální odnožování

Nová odnož vyrůstá uvnitř přízemní listové pochvy

Vyrůstá souběžně s mateřskou odnoží

Nová odnož proniká přízemní listovou pochvou

Nejprve roste radiálně a teprve poté se obrací nahoru

Rozdělení trav podle charakteru vytvářeného drnu

 1. Trávy trsnaté
 2. Trávy výběžkaté