Úvod
Trávníkové druhy
Kategorie trávníků
Okrasné trávníky
Užitkové trávníky
Sportovní trávníky
Golfové trávníky
Krajinné trávníky
Ostatní trávníky
Střešní extenzivní trávníky
Zakládání trávníků
Ošetřování trávníků
Sportovní trávníky
Golfové trávníky
Choroby trávníků
Plevele trávníků
Kobercové trávníky
Literatura

 
        © 2007
kategorie_travniku 2.0 Kategorie trávníků a směsi pro trávníky

2.0 Kategorie trávníků a směsi pro trávníky

Trávníky lze třídit podle nejrůznějších kriterií do různých kategorií a skupin. Podle úrovně ošetřování dělíme trávníky na intenzivně a extenzivně ošetřované. Dle podmínek stanoviště na trávníky středních, sušších a vlhčích lokalit. Podle účelu se trávníky rozdělují do jednotlivých kategorií.

Kategorie trávníků dle ČSN 83 9031
Kategorie trávníku Oblast použití Vlastnosti Nároky na péči
Parterový (okrasný) reprezentační zeleň hustý kobercový trávník z jemnolistých trav, nízká zatížitelnost vysoké až velmi vysoké
Parkový (rekreační) veřejná zeleň, obytné soubory, zahrady u domů střední zatížitelnost, odolný proti suchu střední až vysoké
Sportovní (zátěžový) sportovní, hrací a odpočinkové plochy, parkoviště celoročně vysoká zatížitelnost střední až velmi vysoké
Krajinný (extenzivní) převážně extenzivně využívané a/nebo pěstované porosty ve veřejné a soukromé zeleni, v krajině, u komunikací, na rekultivovaných plochách, druhově bohaté porosty lučního charakteru trávníky se širokým spektrem použití podle účelu a stanoviště, např. jako ochrana proti erozi, odolnost na extrémních stanovištích, základ pro rozvoj stanovištně vhodných biotopů, zpravidla nezatížitelné nebo jen málo zatížitelné velmi malé až střední, ve zvláštních případech až velmi vysoké

V evropských podmínkách byl prof. Skirdem a jeho spolupracovníky postupně vytvářen systém nazvaný RSM (Regel-Saatgut-Mischungen Rasen) – Pravidla pro sestavování trávníkových směsí. Travní směsi vytvořené dle těchto pravidel mají spotřebiteli dávat záruku kvalitního osiva. Autory RSM-pravidel jsou odborníci z univerzit, výzkumných ústavů a různých profesních oblastí (architekti, šlechtitelé, obchodníci, trávníkáři, stavbaři, zahradnicí). Od roku 1978 je RSM systém každoročně inovován a doplňován na základě nejnovějších poznatků o nové odrůdy vyhovující daným stanovištním a klimatickým podmínkám. Níže uvedená kategorizace dělí trávníky do základních skupin. Liší se od sebe požadavky na botanické složení porostu, a tedy i složením směsí.

Členění trávníků dle RSM
Kategorie Skupina
RSM 1.0 Okrasné trávníky RSM 1.1 Okrasné trávníky
RSM 2.0 Užitkové trávníky RSM 2.1 Standardní
RSM 2.2 Pro suchá stanoviště
RSM 2.3 Rekreační plochy (hřiště)
RSM 2.4 Bylinné (květnaté)
RSM 3.0 Sportovní RSM 3.1 Nově založené
RSM 3.2 Regenerační
RSM 4.0 Golfové RSM 4.1 Jamkoviště (green)
RSM 4.2 Odpaliště
RSM 4.3 Dráhy
RSM 5.0 Parkovací RSM 5.1 Parkovací (parkoviště)
RSM 6.0 Extenzivní střešní ozelenění RSM 6.1 Extenzivní střešní ozelenění
RSM 7.0 Krajinné RSM 7.1 Standardní
RSM 7.1.1 Standardní bez bylin
RSM 7.1.2 Standardní s bylinami
RSM 7.2 Pro suchá stanoviště
RSM 7.2.1 Pro suchá stanoviště bez bylin
RSM 7.2.2 Pro suchá stanoviště s bylinami
RSM 7.3 Pro vlhká stanoviště
RSM 7.4 Pro polostín
RSM 8.0 Biotopy RSM 8.1 Druhově bohaté extenzivní travní porosty

  

   RSM 2006

Při výběru směsi pro budoucí trávník je vhodné zodpovědět následující otázky:

Na základě odpovědí se zvolí příslušná směs nebo její modifikace.

RSM systém umožňuje určitou flexibilitu při sestavování směsí. U jednotlivých komponent směsi je uvedeno procentické rozmezí s důrazem na vztah k ekologickým odlišnostem daného stanoviště. Specifikem je stanovení minimální vhodnosti odrůdy, přičemž každá odrůda je označena bodovým hodnocením 1 (nejméně vhodná) až do 9 (vysoce vhodná) a pro danou kategorii a druh trávníku musí splňovat předepsanou úroveň. U každé trávníkové směsi v RSM systému jsou specifikovány ekologické podmínky vhodnosti pro příslušné využití, dále úroveň ošetřování a výše výsevku.

Pře sestavování trávníkových směsí je nutné respektovat ekologické podmínky daného prostředí. Nezbytná je znalost odlišností jednotlivých druhů a odrůd (ekologické, morfologické a biologické vlastnosti) a rozdíly v jejich konkurenčním chování ve společenstvu. Jednotlivé druhy  mají také různé nároky na výživu, vyhovuje jim jiná intenzita a výška kosení. Dále je třeba znát vliv trávníkových druhů na zdravotní stav obyvatel a na kvalitu význačných životních faktorů, např. respektovat otázku pylových alergií při návrhu směsek pro okraje drah golfových hřišť nebo biotopových porostů.

Hospodářské charakteristiky vybraných druhů trav
Druh pH Závlaha Plstnatění Hnojení N Úroveň ošetřování
Psineček tenký 5,6 - 7,0 střední vysoké vysoké mírná
Psineček výběžkatý 5,6 - 7,0 vysoká velmi vysoké velmi vysoké intenzivní
Kostřava červená výběžkatá 5,5 - 6,8 nízká průměrné nízké nízká
Kostřava červená trsnatá 5,5 - 6,8 nízká průměrné nízké nízká
Kostřava červená krátce výběžkatá 5,5 - 6,8 nízká vysoké nízké nízká
Kostřava ovčí 4,5 - 5,8 nízká nízké velmi nízké velmi nízká
Kostřava rákosovitá 5,5 - 7,0 velmi nízká nízké vysoké průměrná
Jílek vytrvalý 5,8 - 7,4 střední velmi nízké vysoké průměrná
Lipnice luční 5,8 - 7,5 střední průměrná vysoké průměrná
Lipnice obecná 5,8 - 7,2 vysoká velmi nízké vysoké průměrná
Smělek štíhlý 5,5 - 7,0 velmi nízká nízké velmi nízké velmi nízká
Metlice trsnatá 5,5 - 6,5 vysoká vysoké průměrné nízká
Troskut prstnatý 5,7 - 7,0 velmi nízká vysoké průměrné nízká

Podle normy EU se při projektování travních směsí vychází z předpokládaného plošného zastoupení příslušného druhu ve směsce. Na základě stanovení optimální výše základního výsevku ve společenstvu a ze znalostí o konkurenční síle druhu se vypočte odpovídající výsevek ve směsce a jeho váhový (hmotnostní) podíl z celého výsevku, který je udáván na etiketě nebo obalu, v němž je osivo prodáváno. V RSM systému je v návrhu příslušného typu trávníkové směsi mimo základní hmotnostní podíl druhu ve výsevku udávána i variabilita, tj. rozpětí umožňující korekci ve vztahu ke specifickým podmínkám prostředí. Dále je uváděna i vhodnost odrůdy (9 - velmi vhodná, 8 - vhodná až velmi vhodná, .....3 - podmíněně vhodná), dostupnost odrůdy, tj. je-li možný nákup jednotlivě nebo pouze ve směsi, požadavky na čistotu, klíčivost, vlhkost a výskyt jiných druhů.Předchozí Autor Jiří Skládanka, Jana Vrzalová, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  03. 07. 2009
Následující