Úvod
Trávníkové druhy
Kategorie trávníků
Zakládání trávníků
Ošetřování trávníků
Sportovní trávníky
Golfové trávníky
Choroby trávníků
Plevele trávníků
Kobercové trávníky
Literatura

 
        © 2007
fotbalove_travniky 5.0 Sportovní trávníky

5.0 Fotbalové trávníky

5.1 Profil fotbalového hřiště

5.1.1 Nosná vrstva

Nosná vrstva by měla mít dostatečnou únosnost. Hloubka podzemní vody max. 600 mm. Ze středu je spádována do stran. Spád nemá překročit 1 %. Plocha musí být vyrovnaná.

5.1.2 Drenážní vrstva

Mocnost drenážní vrstvy bývá v rozmezí 120 - 200 mm. Vyspádována je stejně jako nosná vrstva. Použitý materiál by měl být odolný proti mrazu a zvětrávání. Obsahovat by měl minimální obsah organických příměsí rostlinného původu. Podíl jílovitých částic max. 5 %. Použitý materiál nesmí znečišťovat spodní vodu.

Drenážní vrstvu by mělo tvořit 50 % písčitých částic do 2 mm (pouze 8 % částic do 0,2 mm), 40 % jemného a středně velkého štěrku o velikosti 2 - 20 mm a 10 % hrubého štěrku o velikosti 20 - 30 mm.

5.1.3 Vegetační vrstva

Vegetační vrstva by měla vytvořit vhodné prostředí pro růst kořenů, intenzivní odnožování trav, hustotu drnu a pružnost drnu. Podmínky by měly být vytvořeny také pro efektivní využití doplňkové závlahy a živin z minerálních hnojiv.

Výška vegetační vrstvy před slehnutím by měla být min. 150 mm a po slehnutí min. 120 mm. Ze středu je vyspádována do stran. Kopíruje nosnou a drenážní vrstvu. Sklon povrchu 0,5 - 1 %. Plocha musí být vyrovnaná. Použitý substrát musí být homogenní. Obsah humusu 1 - 3 %. Zhutnění < 2,5 MPa do hloubky 100 mm. Nezbytnou podmínkou je dostatečná propustnost pro vodu.

Základní materiál vegetační vrstvy tvoří písek, zemin, případně jemný štěrk. Podíl jílovitých částic (0,002 - 0,06 mm) by měl být 5 - 10 %, podíl jemných písčitých částic (0,06 - 0,2 mm) 20 %, podíl středně velkých a hrubších písčitých částic (0,2 - 2,0 mm) 50 - 60 % a jemného štěrku (2,0 - 3,0 mm) 10 %. Substrát dále tvoří přídavné látky zvyšují zásobu živin a regulují vodní režim. Použít se mohou komposty, rašelina nebo půdní kondicionéry.

   Netlon® Advanced Turf-System
Vyrovnávací vrstva
Nosná vegetační vrstva
Nosný základ s drenážními rýhami

 

   StratAyrTM System
Vyrovnávací vrstva
Nosná vegetační vrstva s reflexními elementy
Nosná vegetační vrstva na bázi písku
Drenážní vrstva
Nosná vrstva s drenáží

5.2 Ošetřování sportovních trávníků

5.2.1 Hnojení sportovních trávníků

Jarní hnojení probíhá na přelomu března a dubna. Dávka dusíku je na úrovni 6 - 8 g.m-2. V průběhu vegetačního období se dusík aplikuje ve stejnoměrných dávkách 5 - 7 g.m-2. Na podzim se snižují dávky dusíku, vypouští se hnojení fosforem a zvyšují se dávky draslíku.

Hnojení fotbalového trávníku při silné zátěží hnojivy firmy Eurogreen
Termín hnojení Hnojivo Množství N P2O5 K2O MgO
(g.m-2) (%) (g.m-2) (%) (g.m-2) (%) (g.m-2) (%) (g.m-2)
Březen/duben Spring 25 25 6,25 5 1,25 9 2,25 0 0
Květen Olympia 25 27 6,75 5 1,25 7 1,75 3 0,75
Červen/červenec Olympia 25 27 6,75 5 1,25 7 1,75 3 0,75
Srpen Olympia 25 27 6,75 5 1,25 7 1,75 3 0,75
Září Europlus 25 25 6,25 5 1,25 10 2,50 5 1,25
Říjen High K 30 13 3,90 0 0 24 7,20 2 0,60
Celkem       36,65   6,25   17,20   4,10

5.2.2 Komplexní regenerace fotbalových trávníků

Komplexní regenerace fotbalových trávníků spadá do období letní hrací přestávky, tj. na měsíce červen/červenec. Toto období sice není optimální z hlediska růstu trav, ale umožňuje delší hrací pauzu, kdy má trávník možnost regenerovat. V rámci komplexní regenerace trávníků by měla být provedena vertikutace, aerifikace, pískování a přísev. Hnojení v průběhu roku by mělo být rozvrženo tak, aby jedna dávka připadla právě na termín komplexní regenerace. Po provedení regenerace by měl být trávník ponechán v klidu. Optimální by byla herní pauza v délce 6 týdnů.

   Fotbalový trávník po komplexní regeneraci

5.3 Požadavky na trávník při předávání hřiště

Pokryvnost by měla být minimálně 5 %. Přítomno by mělo být maximálně 1 % jiných trav. Plocha by měla mít čerstvě zelenou barvu a měla by být homogenní, bez chorob a škůdců. Hloubka prokořenění 10 cm.

   Fotbalový trávník po předání hřiště

  

Hodnocené kritérium Požadované hodnoty pro zařazení do skupin
Výborná Dobrá Dostatečná Nedostatečná Poznámka
Hlavní kritéria
Pokryvnost hřiště > 95 95 - 90 89 - 75 < 75 Střední třetina hřiště  (%)
Stav brankoviště < 10 10 - 20 21 - 40 > 40 Plně vyšlapaná místa (m2)
Rovinatost povrchu 1 - 2 3 - 5 6 - 10 > 10 Počet nerovností nad normu
Pomocná kritéria
Floristické složení < 30 31 - 85 86 - 95 > 95 Lipnice roční v porostu (%)
Hodnocení rozhodčími A - B B - C C - D E Průměr za období od XI do IV

5.4 Vyhřívání fotbalových trávníků

Kladný vliv topení spočívá ve snížení mechanického poškození trávníků v zimním období a zkrácení doby zimního klidu.

Vyhřívání trávníku má také negativní stránky. Zvyšuje se riziko napadení chorobami, trávník vysychá, zmenšuje se hloubka prokořenění, zvyšuje se podíl plevelných trav. Silné zahřátí trávníků v režimu tání sněhu vede k vysokým rozdílům teplot v kořenové vrstvě a listové části a tím dochází k silné fyziologické zátěži; látková výměna probíhá v kořenech a neprobíhá v listech.

Při používání topení by se měly dodržovat určité zásady. Kořenová vrstva by se nad teplotu 15 °C měla zahřívat pouze v nejnutnějších případech. V listopadu by se měl trávník zahřívat na teplotu 8 - 10 °C, koncem listopadu na 5 - 7 °C. Při sněžení zvýšit teplotu, aby sníh odtával. Není dobré rozpouštět vysokou vrstvu sněhové pokrývky. Během prosincové a lednové pauzy by se mělo topení odstavit a trávy by měly být ponechány v dormantním stavu. Po skončení prosincové a lednové pauzy je třeba sníh nejprve odklidit. V únoru vyhřívání na 3 - 5 °C a v březnu na 8 - 10 °C.Předchozí Autor Jiří Skládanka, Jana Vrzalová, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  03. 07. 2009
Následující