Vápník

| dusík | fosfor | draslík | vápník | hořčík | síra |


| význam vápníku | symptomy nedostatku a nadbytku vápníku |


            Obsah vápníku v sušině se v rostlinách pohybuje v rozmezí 0,4-1,5% v závislosti na druhu rostliny, orgánu a jeho stáří. Jeho obsah je však hlavně závislý na jeho hladině v půdním roztoku. Koncentrace vápníku v půdním roztoku je asi 10x vyšší než K+, ale příjem Ca je obvykle nižší než K.

            Vápník je přijímán ve formě Ca2+ aktivně kořeny pomocí elktrochemického gradientu přes biolgické membrány. Nízké koncentrace vápníku (0,005-0,05 mM) jsou přijímány pod metabolickou kontrolou, zatímco vysoké (5-20 mM) pasivně. Příjem vápníku oblivňují anionty, největší vliv má NO3-, pak Cl- a nejmenší SO42-. Naopak zvýšený obsah kationtů jeho příjem omezuje; působí v řadě H+ > NH4+ > Mg2+ > Sr2+ > Mn2+ > K+. Rovněž vnější podmínky ovlivňují příjem tohoto prvku. Při nižší vlhkosti je přijímáno více Ca, zatímco při vyšší vlhkosti je jeho příjem nižší a převažuje příjem K+. Také intenzita osvětlení a teplota působí na příjem Ca a K jabloní, jak uvádí tabulka.

Vliv intenzity osvětlení a teploty na příjem K a Ca u jabloní (Tromp 1980, in Atkinson et al. 1980)

Intezita

Teplota

Přírůstek

Obsaženo mg

osvětlení

(oC)

sušiny (g)

K

Ca

 

 

 

na 1g sušiny

celkem

na 1g sušiny

celkem

Vysoká

18

22,0

118,8

415

18,6

411

 

8

13,0

15,0

195

30,2

393

Nízká

18

15,8

19,6

310

19,1

302

 

8

9,0

17,1

154

36,8

331

            Z tabulky je zřejmé, že teplota celkový příjem Ca výrazně neovlivňuje. Při nižší teplotě je však celkově nižší přírůstek sušiny (výhonů), a proto je v přepočtu na 1g sušiny přijato více Ca. Tím se mění i poměr Ca a K. Vezmeme-li v úvahu ještě vlhkost, mohou vnější podmínky výrazně ovlivnit příjem a odběr Ca a mohou zesílit nebezpečí jeho nedostatku.

            Přijatý vápník je translokován xylémem. Transport vápníku je však velmi omezen, protože je značně adsorbován anionty.  

            Vápník se účastní nepřímo řady enzymatických reakcí soustředěných v membránách a nejbližším okolí zejména jako významný přenašeč signálů ve spojení s kalmodulinem a dalšími bílkovinami poutajícími Ca2+.

            Vápník je prakticky nepohyblivý floémem, ve kterém je příliš mnoho vazebných míst, na kterých dochází snadno k jeho imobilizaci. Z tohoto důvodu nemůžeme u Ca hovořit  o jeho reutilizaci. Proto rostliny vyžadují jeho pravidelný přísun z vnějšího prostředí po celé vegetační období.

            Příjem, transport a redistribuce vápníku jsou tedy podmíněny schopností vápníku tvořit s řadou organických látek, zvláště kyselými skupinami karboxylu, fosfátů aj., poměrně málo rozpustné až nerozpustné sloučeniny. Proto je v rostlině jeho pohyb velmi malý a reutilizace prakticky zanedbatelná, což vyúsťuje na jedné straně v postupném zvyšování jeho obsahu ve starších listech a na druhé straně v jeho chronicý nedostatek v apikálních meristémech. Vzdor tomu, že redistribuce Ca na orgánové úrovni je nepatrná, je naopak velmi nápadná postupná přeměna jeho funkce na buněčné úrovni. Z toho vyplývá, že vápník je prvek, kde na základě jeho chemické analýzy není možné přímo usuzovat na jeho skutečnou potřebu.

            Vápník má mnohostranný význam v procesu metabolismu rostlin. Nedostatek se především projevuje na kořenech; netvoří se kořenové vlásky, kořeny začínají zahnívat. Na kořenech se tvoří sliz a buňky kořenové se rozkládají, a pletivo se přeměňuje na nestrukturní hmotu. Kořeny trpí nedostatkem tohoto prvku dříve než nadzemní orgány.

            Vápník sehrává důležitou úlohu v metabolismu a jeho funkce můžeme rozdělit:

  • ovlivňuje semipermeabilitu buněčných membrán a stěn buněk. V membránách je vázán na negativní náboje (hlavně pektiny) a stabilizuje jejich strukturu, postorové uspořádání, a tím i permeabilitu. Jde o funkci specifickou pro vápník, nenahraditelnou žádnými dvojmocnými kationty (Mn ani Sn).

  • má konformační a stabilizační vliv na bílkovinu. Slučuje-li se s bílkovinami biokatalytického typu, může pozměnit její tvar a aktivitu, a zároveň ji chránit (stabilizovat) proti proteolytickým enzymům.

  • je stavební látkou. Formou pektátu zpevňuje buněčné stěny. Podílí se na růstu buněk, které netvoří typickou celulózní stěnu (kořenové vlásky a pylové láčky), které bez Ca jinak vůbec nerostou.

  • neutralizuje a váže některé organické kyseliny, zvláště kyselinu šťavelovou, což může mít detoxikační efekt. Tato funkce Ca bývá často považována za jednu z významných a hlavních.

  • významně ovlivňuje stabilitu a integritu pletiv, což má vliv na skladovatelnost plodů (jablka - pihovitost, rajčata, papriky)

  • ovlivňuje aktivitu enzymů v rostlinách (invertázy, katalázy, nitrátreduktázy aj.).

            Vápník přijímá rostlina během celého svého vývoje. Nároky na vápník neodpovídají vždy vztahu k půdní reakci. Například obiloviny potřebují málo Ca, ale odlišují se v nárocích na pH - ječmen a pšenice nesnášejí nízké hodnoty pH, zatímco oves a žito jsou k nim tolerantní. Naopak bramborám, vlčímu bobu a lupině se daří na kyselejších stanovištích, ale požadují velké množství vápníku. Nejvíce vápníku se nachází ve vegetativních orgánech. Tak hlízy brambor obsahují 7% z celkového vápníku, zatímco v lodyze je až 93%. Zrno kukuřice má 3,4% a ostatní části 96,6%. Z tohoto důvodu se převážná část Ca z půdy neodčerpává, ale zůstává na poli. Více vápníku odčerpávají dvouděložné rostliny než jednoděložné.

 


Význam vápníku pro pšenici (doplňkový text)


nahoru


autor textu: Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Poslední aktualizace: 06.10.2004 08:34
 

    Rozdělení vápníku v buňceSchéma kalmodulinu


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno