síra

| dusík | fosfor | draslík | vápník | hořčík | síra |


| význam síry | symptomy nedostatku a nadbytku síry |


            Rostliny přijímají síru kořeny ve formě aniontu SO42-. Její asimilace je podobná asimilaci nitrátů. Příjem sulfátů není pravděpodobně citlivý na pH prostředí; hrách přijímá nejvíce síry při pH 6,5, u jiných rostlin (ječmen) při pH 4. Příjem sulfátů je výrazně ovlivněn přítomností aniontů v půdním roztoku. Zatímco nitráty působí stimulačně na její příjem, anionty chloridové, fosfátové a selenátové působí imhibičně.

            Příjem sulfátu závisí na iontové síle půdního roztoku. Při různých koncentracích sulfátu v rozpětí od 10-6 do 10-1 mol.l-1 má příjem síry multifázový charakter. Přenos sulfátu přes membránu z kořenové buňky do protoplastu provádí specifická permeáza lokalizovaná v cytoplazmatické membráně nebo na jejím povrchu. Transportem na místa intenzívního metabolismu a utilizací se sulfátové ionty odčerpávají z vazebných míst do poolu buňky, a tím je indukován příjem dalších sulfátů. Zvýšením příjmu sulfátu u rostlin S-deficitních je pouze přechodné; u rostlin kukuřice skončilo 6 hod po jejím přidání do živného roztoku (Holobradá 1977). Příjem síry kořeny rostlin je pod kontrolou endogenní hladiny síry včetně meziproduktu její utilizace. Transportní formou síry je v převážné míře forma SO42-.

            Přijaté sírany musí být před utilizací redukovány a teprve potom mohou být zabudovány do organických látek. U vyšších rostlin je prvním stupněm při inkorporaci síry reakce H2SO4 s ATP. Sulfurylová skupina H2SO4 nahrazuje pyrofosforylovou skupinu, takže vznikne adenosinfosfosulfát a pyrofosfát. Reakce je katalyzována enzymem ATP-sulfuryláza. Sulfurylová skupina adenosinfosfosulfátu (APS) je přenášena na komplex SH nosiče, dále na acetylserin a přitom je původní SH komplex nosiče regenerován. Acetylserin je štěpen na cystein a acetát. Proces redukčního cyklu lze vyjádřit rovnicí:

            Reakce síranu tedy vyžaduje energii ve formě ATP. Redukční proces závisí opět na fotosyntéze a energetickém metabolismu rostliny. Místem redukce jsou pravděpodobně mitochondrie. Redukce síranu vyvolává alkalický efekt (viz redukce nitrátů), který lze vysvětlit rovnicí:

            SO42-  +  8 H+  +  8 e-  ------->  (S2- - H2)  +  2 H2O  +  2 OH

            Redukce síranu probíhá u celé řady organismů včetně vyšších rostlin, řas, hub, sinic, bakterií. Metabolismus živočichů je závislý na příjmu redukované síry od rostlin. Prvním stálým produktem, v němž je síra přítomna v redukované a přitom organicky vázané formě je cystein. Ve formě cysteinu vstupuje síra do bílkovin, glutathionu, do sirných derivátů typu aliinu a alicinu nebo je donorem skupiny SH pro další syntézy. Další významná funkce skupin SH je jejich účast v enzymatických reakcích.

            Vedle síranu rostliny mohou přijímat síru i ve formě SO2. V pokusech, které probíhaly v klimaboxech, kde jediným zdrojem síry byl oxid siřičitý, byla prokázána výrazná redukce výnosu v prostředí bez SO2. SO2 je absorbován stomaty a dále je distribuován dovnitř rostliny, kde může reagovat a tvořit různé proteiny S, aminokyseliny obsahující S a sulfáty.

Vliv atmosférické koncentrace SO2 na růst různých rostlin pěstovaných v živném roztoku bez S (Faller 1968)

Plodina

Koncentrace SO2 v mg.m-3

Doba

 

0,0

0,2

0,5

1,0

1,5

pěstování

 

Výnos sušiny (g/rostlina)

 

Slunečnice

70

103

103

113

100

15

Kukuřice

100

110

118

111

107

13

Tabák

31

41

43

54

46

9

 

Vliv obsahu SO42- v živném prostředí na hmotnost rostlin, obsah nitrátu, proteinu a S-sloučenin v listech bavlníku (Eaton 1951)

[%]

SO42- v živném roztoku

čerstvá hmotnost (g)

síra SO42-

organická S

nitráty N

proteinový N

0,1

13

0,003

0,11

1,39

0,96

1,0

50

0,003

0,12

1,37

1,28

10,0

237

0,009

0,17

0,06

2,56

50,0

350

0,100

0,26

0,00

3,25

100,0

345

0,360

0,25

0,10

3,20

            Při porovnání vlivu SO2 a SO42- je patrný výraznější vliv síranu na tvorbu hmoty. Vyšší obsahy SO2 než 1,5 mg.m-3 vedou k depresím a nekrózám, které byly pozorovány u listů kukuřice a slunečnice. Průměrná koncentrace SO2 je 0,1-0,2 mg.m-3. V průmyslových oblastech však může být několikanásobně překročena. Listy absorbovaný SO2 pak vlivem vlhkosti rozpouští buňky mezofylu ve stomatech. Výsledkem je disociace na H+, HSO3- a SO32-. Z literárních údajů lze dedukovat, že příčinou toxicity SO2 při jeho vysoké hladině spojené s dlouhodobou expozicí je SO2 plynný a S anionty (HSO3-, SO32-), které se akumulují a ovlivňují fotofosforylaci a mohou způsobit i úplný rozpad chloroplastových membrán.

            Celkový obsah S se pohybuje v rostlinách od 0,2 do 0,5%, u olejnin 1,0-1,7%. Optimální obsah síry v rostlinách ozimé řepky zvyšuje výnos semene, využití dusíku rostlinou i výtěžnost oleje na rostlinu (). Klesne-li obsah pod kritickou koncentraci, neprojeví se přímo symptomy S deficience, ale klesá rychlost biosyntézy bílkovin, a tím i celá produkce rostliny. V rostlinách je síra transportována akropetálně. Z kořenů a petiol je předávána mladým listům. Síra ze starších listů nemůže být převáděna do mladých listů.

Vliv síry na výnos semene a obsah tuku (Richter 1996)

Varianta

Výnos semene

% N

% S

% tuku

Výtěžnost tuku

 

g/nádoba

 

 

 

g/nádoba

N1PK

14,16

2,91

0,15

39,8

5,63

N2PK

14,89

3,16

0,19

36,3

5,40

N1PK + S1

15,63

3,02

0,21

41,6

6,50

N2PK + S2

18,19

3,28

0,19

37,2

6,76

            Také obsah oleje v olejnatých rostlinách je velmi ovlivněn sírou. Rovněž obsah proteinu je závislý na poměru N/S, který by se měl pohybovat od 30/1 do 40/1. Proteiny chloroplastů a nukleových kyselin však mají poměr N/S užší (15/1 a 18/1).

            Síra je nepostradtelným komponentem thiazolového cyklu, který je složkou thiaminu. Thiamin se vyskytuje jako volný vitamín nebo ve formě pyrofosfátu. Víme, že je důležitý pro oxidaci a-ketokyselin, pro dekarboxylaci pyruvátu, v CoA je obsažena aktivní skupina SH, významná pro esterifikaci organických kyselin a metabolismus tuků.

            Při nedostatku síry se snižuje obsah aminokyselin obsahujících síru a zastavuje se proteinová syntéza. Dochází ke zvýšené akumulaci asparaginu, glutaminu a argininu a zvyšuje se hladina amidů a rozpustných N frakcí u ječmene. Při nízkém obsahu S se v rostlinách zvyšuje koncentrace nitrátů.

            Rostliny mají relativně vysoké požadavky na síru. Nejmenšími nároky se vyznačují obiloviny, vyššími luskoviny a největšími olejniny (Cruciferae). V našich podmínkách byla dlouhou řadu let bilance síry pozitivní. Výrazným snížením atmosférických spadů i omezeným používáním zvláště fosforečných, draselných a hořečnatých hnojiv obsahujících síru se příznaky její skryté deficience začínají projevovat i u nás (zvláště na lehkých půdách). Proto pro dosažení vyššího využití dusíku a dobrého zastoupení technologicky kvalitních bílkovin u potravinářských obilovin je třeba sledovat i hladinu této živiny v rostlinách.

autor textu: Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Význam síry (příjem, asimilace, metabolické funkce, obsah S v rostlinách) - rozšiřující text

nahoru  


Poslední aktualizace: 27.01.2004 15:15
 Vývoj celkových emisí SO2


Pole celkové roční depozice síry 


Síra a pekařská kvalita pšenice


Obsah cysteinu v zrnu pšenice po hnojení N a S


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno