minerální HNOJIVA

| dusíkatá | fosforečná | draselná | vápenatá | hořečnatá | vícesložková |


     
      Minerální hnojiva umožňují uhradit živiny, které jsou exportovány z půdy a z větší části odcházejí z koloběhu živin v zemědělském podniku. Tím zabraňují poklesu účinné hladiny živin v půdě.  K exportu živin z půdy dochází sklizněmi (odčerpají 350-650 kg N, P, K, Ca, Mg), dále jsou to ztráty vyplavením, smyvem a různou sorpcí (chemickou, biologickou). Uvedené ztráty musí být pravidelně nahrazovány hnojením, protože uvolňování živin z primárních minerálů nebo trvalého humusu nestačí k zajištění potřeby živin pěstovaných rostlin.

            Minerální hnojiva nejsou jen přímým a pouhým dodavatelem živin pro zemědělské plodiny. Jejich funkce v zemědělské výrobě je širší, protože působí pozitivně přímo na výživu a výnos hnojené plodiny, dále na výživu a výnos následných plodin zvýšením obsahu přístupných živin v půdě. Kromě toho jsou jejich kladné účinky také nepřímé, protože ovlivňují ostatní faktory půdní úrodnosti a zpětně působí zvýšením výroby statkových hnojiv, protože vyšší sklizně umožňují rozvoj živočišné výroby.

            Správně použitá minerální hnojiva se neprojeví jen zvýšením výnosů, ale i dobrou jakostí a větší trvanlivostí produktů při skladování, lepší sklizitelností porostů (nepoléhavost), vyšší odolností plodin proti chorobám a škůdcům i nepříznivým povětrnostním vlivům (např. suchu)  a lepší ochranou životního prostředí (silnější prokořenění půdního profilu).

            Nesprávné, nevhodné nebo dokonce špatné používání minerálních hnojiv neprospívá ani rostlinám a půdě, a proto ani člověku.

 Spotřeba minerálních hnojiv u nás a ve světě

            Zabezpečení pěstovaných rostlin optimálním množstvím živin není možné bez účelného použití minerálních hnojiv. Při jejich aplikaci je třeba ovšem dbát na to, aby se nestala zdrojem ohrožení životního prostředí a potravního řetězce. Zvyšování zemědělské výroby v zemědělsky vyspělých zemích extenzivními cestami není možné, zatímco v rozvojových zemích jsou rezervy, protože potenciální využitelnost půdy je přibližně 40%.

Porovnání spotřeby hnojiv a statkových hnojiv na zemědělskou (z.p.) a z toho ornou půdu (o.p.) 

N, P2O5, K2O (kg č.ž. na 1 ha za rok, období 1999-00)

průměrné zornění (%)

minerální

hnojiva

x živiny ze statkových hnojiv

celkem minerální  a statková hnojiva

průměrný

výnos oz.pšenice (1999/00)

na z.p.

na o.p.

na z.p.

na o.p.

na z.p.

na o.p.

ČR

71,9

92

116

71

87

148

182

4,34

Rakousko

38,0

73

167

125

119

198

286

4,55

Francie

51,6

165

213

131

147

296

360

7,28

Německo

65,9

184

221

178

190

362

411

7,29

V. Británie

29,3

125

249

162

201

287

450

8,01

Dánsko

93,6

158

161

275

257

433

418

7,51

Nizozemí

46,5

246

224

768

586

1014

810

8,40

Belgie

53,2

201

214

405

nezj.

606

 

7,64

EU 15

46,9

131

192

103

149

234

341

6,68

Poznámka: x podle stavu v roce 1995

             Zatímco v zemích se střední a nižší úrovní hospodaření se spotřeba minerálních hnojiv zvyšuje výrazně, v zemích s vyspělým zemědělstvím, kde se již dlouhodobě hnojí a je dosažen vyšší stupeň půdní úrodnosti, se nárůsty spotřeby hnojiv zmírňují. Jestliže např. v roce 1950 bylo zhruba 70% minerálních hnojiv použito ve vyspělých zemích, hlavně v západní Evropě a USA, tak v bývalých zemích východního bloku bylo vyrobeno a spotřebováno 20% min. hnojiv a zbývajících 10% v rozvojových zemích.

            V 70. letech se růst spotřeby minerálních hnojiv ve vyspělých státech poněkud zpomalil a po roce 1980 došlo prakticky k vyrovnání spotřeby s bývalými státy východního bloku (40%) a v rozvojových zemích dosáhla spotřeba hnojiv asi 20% celosvětové produkce.

            V České republice údaje z AZP dokumentují, že se začíná neúměrně zvyšovat podíl půd s nízkou a vyhovující zásobou živin, která je odrazem dlouhodobě stagnující spotřeby čistých živin v minerálních hnojivech.

 Průměrná spotřeba minerálních hnojiv (kg č.ž.) na ha zemědělské půdy (podle MZe)

                 Rovněž dlouhodobě nízká spotřeba vápenatých hmot se promítá zvláště v oblastech s humidnějším klimatem do většího zastoupení kyselých a silně kyselých půd, i když podle Čermáka (2002) pH půd se snížilo u všech kultur pouze o 0,1 s výjimkou luk a pastvin, kde snížení dosáhlo hodnoty 0,2. Na této kultuře podíl půd extrémně kyselých až silně kyselých v cyklu 1999 – 2001 dosahuje 34,4% oproti 26,6% v cyklu 1993 – 1995. Ukazuje se tedy, že ani dotace na vápnění nezměnily výrazně přístup zemědělců k vápnění, a tak dále čerpáme tento významný makroelement ze staré zásoby.

            Další z živin, jejíž aplikace se v posledních letech výrazně uplatňuje na výnosech plodin a jejich kvalitě, je v ČR síra. Pravidelně se snižující depozice této živiny vedou k poklesu jejího přirozeného obsahu v půdě, který snižuje využití dusíku rostlinami. Pro některé regiony je již nyní hnojení sírou velmi aktuální, poněvadž měrné emise síry se pohybují se pohybují od 5 do 17 kg S.ha-1a průměrný odběr této živiny u olejnin činí 50-100 kg a u ozimé pšenice při výnosu 6 t kolem 25-30 kg S.ha –1.

            Uvedený stav vede k poklesu výnosů a k nerůstajícímu odběru živin staré půdní síly. Rovněž očekávaná změna poměru živin ve prospěch dusíku je realitou. V roce 2002 byl u nás poměr N:P2O5: K2O = 1:0,17:0,11 ( v roce 1990 1:0,63:0,56).

            Pokles ve spotřebě živin však musí zajistit setrvalost zemědělské produkce, která prostřednictvím výnosů plodin a jejich kvalitativní parametry povede i k ekonomicky efektivní výrobě a zajistí tím všechny stránky, které má zemědělství v agrosystému plnit.

            Světové zkušenosti s používáním minerálních hnojiv ukazují, že jednotlivá fakta jejich záporného vlivu na okolní prostředí souvisí především s chybami v jejich použití. Hlavními kritérii ve světovém měřítku budou tedy nejen agrochemická účinnost hnojiv a ekonomika hnojení, ale i hlediska ekologická a zdravotní.

            Tyto učební texty pojednávají o hnojivech uvedených v Seznamu registrovaných hnojiv k 1.1.2003 podle zákona č. 156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Poslední aktualizace: 28.01.2004 11:55
 Přepočítávací koeficienty


Minerální hnojiva se sírou (doplňkový text)

   


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno