Živinný režim půd

| makroelementy v půdě | mikroelementy v půděužitečné prvky | těžké kovy v půdě |

| železo | manganzinek | měď | bórmolybden

 
zinek v půdě


            Zinek je v půdě obsažen v různých formách, jeho celkový obsah je značně rozdílný a závisí zejména na obsahu zinku v mateční hornině a charakteru půdotvorného procesu. V ornicích činí 10-300 ppm Zn, a to z převážné části v anorganické vazbě.

            V nevýměnné formě je zinek vázán v mřížce různých minerálů (biotit, augit, amfibol aj.), kde neutralizuje negativní valence neobsazené vodíkem, popř. izomorfně nahrazuje hořčík. Více zinku obsahují horniny bazické než kyselé, neboť v kyselém prostředí jsou sloučeniny rozpustnější.

            Kromě uvedených hornin tvoří část nevýměnného zinku také nerozpustné sloučeniny, jako např. Zn2SiO4, Zn3(PO4)2 včetně jeho vodnatých forem, Zn(OH)2, ZnCO3 aj. Uvedené nevýměnné formy zinku včetně organických sloučenin tvoří v půdě převážnou část celkového obsahu Zn. Jeho přijatelnost je velmi nízká. Zvětráváním se uvolňuje iont Zn2+, zvláště v kyselém prostředí. Organické látky jsou schopny vázat zinek do stabilních forem, a proto se hromadí hlavně v humózním horizontu a v rašelině.

            Průměrný obsah výměnného zinku v našich půdách činí 0,2-2,0 ppm, z čehož vodorozpustný podíl je pouze 1-10%. Obsah výměnného zinku v půdě závisí na obsahu koloidů, aktivních fosforečných iontů, ale také na hodnotě pH. Vliv půdní reakce na mobilitu zinku v půdě spočívá v jeho amfoterním charakteru. V kyselém prostředí (pH = 4) vytváří zinek vysoce polarizované kationty Zn2+, které se při zvyšování pH sráží ve formě nepatrně rozpustného hydroxidu zinečnatého. Při dalším zvyšování pH vznikají zinečnatany, z nichž bývá nejvíce zastoupen zinečnatan vápenatý, které jsou velmi málo rozpustné. Z tohoto důvodu obsahují kyselé půdy až 10x více výměnného a rozpustného zinku než půdy neutrální a rovněž jeho vertikální pohyb je v takových půdách rychlejší. Nejmenší rozpustnost zinku byla zjištěna při pH 5,5-6,9. V alkalických půdách s vysokým obsahem Na+ se v důsledku tvorby rozpustnějších zinečnatanů sodných typu Zn(ONa)2 obsah přijatelného zinku opět zvyšuje. Na sorpční komplex může být zinek poután jako Zn2+, Zn(OH)+ nebo ZnCl+. Všechny takto poutané ionty však nejsou výměnné.

            Nepatrné množství zinku se v půdě nachází ve formě vodorozpustných solí. Nejvíce rozpustný je chlorid zinečnatý - ZnCl2.11/2 H2O, dusičnan zinečnatý - Zn(NO3)2.6H2O a síran zinečnatý - ZnSO4.7H2O.

            Mezi antropogenní zdroje zinku patří hlavně podniky barevné metalurgie. V důsledku této činnosti dospěla kontaminace půd zinkem v některých oblastech k vysoké akumulaci tohoto prvku v horní vrstvě půd a stala se vážným problémem v ochraně životního prostředí.. Podle výsledků průzkumu půd má 67,2% půd v ČR střední , 5,9% nízkou a 26,9% vysokou zásobu přístupného zinku.

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Poslední aktualizace: 16.01.2007 17:19
 

   


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno