Živinný režim půd

| makroelementy v půdě | mikroelementy v půděužitečné prvky | těžké kovy v půdě |

| železo | manganzinek | měď | bórmolybden

 
molybden v půdě


            V půdě je přítomen hlavně jako komplexní aniont MoO42-, pouze v malé míře se vyskytuje jako iont kovu. Jeho chování v půdě je proto ve srovnání s výše jmenovanými mikroelelementy odlišné. V porovnání s ostatními prvky je celkový obsah molybdenu v půdě malý. V průměru se jedná o 3 mg.kg-1. Přitom půdy České republiky vykazují z 60,9% obsah vysoký, 32,7% půd má obsah střední a 6,4% nízký. Molybden se v půdním prostředí vyskytuje v následujících formách:

1.    Vodorozpustný - je dán rozpustnými ionty MoO42- a jeho podíl v půdách může být velmi rozdílný (1-60% z celkového obsahu). Rozpustnost, a tím i pohyblivost molybdenu v půdě záleží zejména na stupni nasycení sorpčního komplexu vápníkem. Při vyšším obsahu výměnného vápníku a vápenatých humátů se pohyblivost molybdenu zvyšuje. Rovněž vyšší koncentrace fosfátových iontů může příznivě působit na zvýšení přístupnosti molybdenu.

2.    Výměnný - představuje ionty MoO42- vázané na povrchu půdních koloidů. Pevnost této vazby se s klesajícím pH zvyšuje, což má za následek snížení přístupnosti molybdenu pro rostliny v kyselých půdách. Předpokládá se, že zvyšování přístupného molybdenu v půdě se stoupající hodnotou pH je způsobeno zvýšením koncentrace OH- iontů v půdním roztoku, které ve větší míře vytěsňují ionty MoO42- ze sorpčního komplexu.

3.    Nevýměnný - molybden obsažený v nerostech (olivín, molybdenit), v hydratovaných oxidech molybdenu a v půdní organické hmotě. Z těchto půdních složek se stává přístupným po zvětrání a mineralizaci. Aniont MoO42- tvoří zejména v kyselém prostředí málo rozpustné sloučeniny s amorfními hydroxidy železa a hliníku.

            Pro rostliny je přijatelný především molybden rozpustný ve vodě a také určitá část molybdenu vázaného. Faktory zvyšující přístupnost MoO42- pro rostliny jsou: vyšší koncentrace OH- a fosforečnanových iontů, použití uhličitanových a žíravých forem vápenatých hnojiv, hnojení fosforečnými hnojivy s vodorozpustnou formou fosforu, zvýšená mineralizace organických látek v půdě.

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Poslední aktualizace: 16.01.2007 17:18
 

   


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno