Živinný režim půd

| makroelementy v půdě | mikroelementy v půděužitečné prvky | těžké kovy v půdě |

| železo | manganzinek | měď | bórmolybden

 
mangan v půdě


            Obsah veškerého manganu v půdě kolísá v rozmezí 0,01-0,29%. Vrchní vrstva půdy v důsledku biologické akumulace obsahuje více manganu než půdotvorný substrát. Maximální obsah manganu se vyskytuje v půdách na vyvřelinách a sedimentech. V písčitých půdách a solných půdách obsah klesá až na pouhé stopy. Sloučeniny vyskytující se v půdě obsahují mangan ve formě Mn2+, Mn3+ a Mn4+.

            V půdě se mangan nachází v následujících formách:

  • vodorozpustný Mn2+,

  • ve formě adsorbovaného manganu v minerálních a organických koloidech,

  • ve formě oxidů a jejich hydrátů,

  • ve formě těžce rozpustných solí manganu (fosforečnany a uhličitany),

  • mangan organicky vázaný.

            Do půdy se dostává zvětráváním minerálů manganitu, pyrolusitu, psilomelanu apod. Značný podíl se nachází v křemičitanech (30-50% celkového obsahu). Dále je to ve formě různých amorfních nebo krystalických bezvodých nebo hydratovaných oxidů - MnO2, MnO2.nH2O, Mn2O3, Mn2O3.H2O, Mn(OH)2. Přijatelnost Mn z těchto sloučenin je závislá na jejich rozpustnosti, půdní reakci a redox potenciálu půdy.

            V organické formě je mangan v půdě v malém množství v rostlinných zbytcích, popřípadě v organických hnojivech a stává se přijatelným teprve po jejich mineralizaci.

            Výměnný mangan, vázaný na minerálních a organických koloidech, tvoří podíl přístupný pro rostliny a jeho obsah kolísá v širokém rozmezí a jeho vazba je dosti pevná.

            Vodorozpustná část manganu v půdě je tvořena zejména solemi dvojmocného manganu (chloridy, sírany, dusičnany), z nichž je tento prvek bezprostředně přijatelný. Koncentrace vodorozpustných forem manganu v půdním roztoku závisí také na množství a podmínkách pro rozpouštění Mn(OH)2. V kyselém prostředí se rozpustnost některých solí manganu podstatně zvyšuje.

            Rostliny přijímají mangan především vodorozpustný a výměnný. Trojmocný a čtyřmocný mangan musí být nejprve redukován na Mn2+. S nedostatkem přístupného manganu se setkáváme na půdách s vysokým pH a bohatých na organickou hmotu.

            Obsah přístupného manganu (podle Lindsaye a Norvella) v půdách ČR kolísá od 1 do 235 mg.kg-1. Přitom 93,4% půdy vykazuje střední obsah (10-100 mg Mn.kg-1), 4,4% nízký a 2,2% vysoký.

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Poslední aktualizace: 16.01.2007 17:18
 

   


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno