Gossypol

Vyskytuje se v různých částech bavlníku. Jeho role v obraně bavlníku proti hmyzu je omezená, proti některým škůdcům působí až při vysokém obsahu. Má také určitou účinnost proti plísním.

Nepříznivé účinky na zvířata spočívají jednak v přímé toxicitě, jednak v reakci s bílkovinami, příp. dalšími živinami, což vede ke zhoršení krmné hodnoty. Použití bavlníkových šrotů pro přežvýkavce je prakticky bez rizika. Citlivé jsou dojnice na počátku laktace a mláďata s dosud nevyvinutými předžaludky.

U monogastrických zvířat se mohou bavlníkové šroty zkrmovat jen omezeně.

Orální střední letální dávky na kg živé hmotnosti:

  • prasata - 0,55 g
  • králíci - 0,5-0,95 g pokud je gossypol podáván ve vodě - zvýšená toxicita se projeví při rozpuštění v oleji.

Za bezpečnou hladinu pro prasata se považuje nejvýše 0,01% hm. volného gossypolu v krmné dávce.

Nepříznivé účinky

Projevy škodlivosti gossypolu u monogastrických zvířat jsou snížený příjem krmiva, úbytky tělesné hmotnosti, průjmy, odbarvování srsti, hemolytická anémie, výskyt edématické tekutiny v tělních dutinách, plících a srdci, degenerativní změny jater a sleziny, krvácivost v játrech, tenkém střevu a žaludku. U nosnic může gossypol reagovat se železem obsaženým ve žloutku a důsledkem je olivově zelené zbarvení žloutku. Navíc se může zhoršit líhnivost vajec.

 
Created by: Ivo