Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.3.00/20.0005: Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru

Popis projektu

Dotační titul

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Číslo výzvy: 20

Realizační tým

Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. – koordinátor projektu
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. – manažer projektu
Ing. Jan Grmela – asistent koordinátora projektu
Ing. Dagmar Dvořáková – finanční manažer projektu
Doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. – garant klíčové aktivity KA1
Ing. Lucie Melišová – odborný asistent pro zahraniční komunikaci
Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. – garant klíčové aktivity KA2
Doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček – garant klíčové aktivity KA3
Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. – garant klíčové aktivity KA4
Ing. Simona Viktorinová – garant klíčové aktivity KA5

Anotace

Hlavním cílem projektu je dosažení excelentní úrovně doktorského studia jako nejefektivnější formy individuální přípravy pro zahájení navazující perspektivní vědecko-výzkumné kariéry s reálným předpokladem úspěšného zapojení do mezinárodních výzkumných projektových týmů. Dalším cílem je účinná motivace talentovaných studentů k rychlejšímu profesnímu, respektive kariérnímu růstu a dlouhodobá stabilizace perspektivních akademických pracovníků na univerzitních pracovištích.

Klíčové aktivity

1. Zapojení do mezinárodních sítí a projektů výzkumu a vývoje
2. Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje
3. Odborná příprava v oblasti řízení výzkumu a vývoje
4. Podpora systematické práce s Ph.D. studenty
5. Seminář „Úvod do doktorského studia“

Předpokládané výstupy

Samostatná webová podpora v průběhu celé doby řešení projektu (zprávy ze stáží, kurzů, prezentace výsledků, přednášek, pozvánky, sborníky, foto a video dokumentace)
Semináře „Úvod do doktorského studia“
Orientační a adaptační program nově přijatých studentů doktorského studia
Vytvořený motivační program pro studenty doktorských studijních programů
Série seminářů s workshopy ve všech oborech doktorského studia, akreditovaných na AF MENDELU
Letní škola „Current trends in agronomy for sustainable agriculture“
Semináře s grantovými agenturami (GAČR, TAČR, NAZV)
Uspořádané konference, realizované zahraniční stáže
Sborník přednášek zahraničních odborníků
Prezentace disertačních prací v rámci seminářů předběžné oponentury
Úprava studijního a zkušebního řádu doktorského studia MENDELU
Proškolení účastníci kurzů řízení výzkumu a vývoje
Vytvoření pracovních týmů výzkumu a vývoje
Publikace ve vědeckých časopisech a sbornících z mezinárodních konferencí

Monitorovací indikátory plány

Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání (111)
Počet podpořených osob – studentů v dalším vzdělávání (339)
Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb (86)
Počet zapojených partnerů (0)

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.03.2011 - 28.02.2014

Kontaktní osoba:  prof. Ing. Petr Spurný, CSc.

Poslední aktualizace: 03.05.2013