Úvod
Travní ekosystémy ve světě
Travní ekosystémy v ČR
Funkce travních ekosystémů
Ekologické faktory
Producenti
Reducenti
Konzumenti
Ošetřování
Hnojení
Pastva
Kvalita píce
Typologie
Podklady do cvičení

 
        © 2009
ekosystemy_cr 2 Travní ekosystémy v České republice

2 Travní ekosystémy v České republice

2.1 Přirozená travní společenstva

Přirozený výskyt travních ekosystémů je na stanovištích příliš vlhkých nebo naopak příliš suchých. Obecně je možné konstatovat, že trvaní ekosystémy nacházíme na místech, která jsou nevhodná pro vznik lesa. Travní společenstva zde jsou klimaxovým stádiem. Jejich existence je podmíněna stanovištěm. Na území České republiky najdeme přirozená travní společenstva nad hranicí lesa, dále se jedná o rašeliny, mokřady, lesostepní fragmenty a fragmenty xerotermních společenstev. Druhová skladba je zde v rovnováze s komplexem stanovištních podmínek.

   Hadcová step Mohelno    Jelení studánka v Jeseníkách

2.2 Polopřirozená travní společenstva

Polopřirozené travní porosty vznikly zásahem člověka, vypálením lesa nebo přerušením obhospodařováním orné půdy. Návratu do původního stavu (klimaxovým stádiem je les) zabraňuje kosení nebo pastva.

   Polopřirozený travní porost v Kameničkách    Polopřirozený travní porost v Českém ráji

Plochy trvalých travních porostů v České republice v letech 1930 - 2006 v tis. ha (zdroj ČSU)

Rok

Louky

Pastviny

Celkem

1920

766
406
1172

1934

746
320
1066

1948

726
367
1093

1961

692
304
996

1977

594
280
874

1985

567
256
823

1991

602
262
864

1999

665
285
950

2006

976

2.3 Seté (dočasné)travní porosty

Jedná se o hnojené polokulturní nebo kulturní travní porosty. V pravidelných intervalech (cca po 6 letech) je zde vysévána nová travní směs. Tato společenstva mohou být součástí osevních postupů.

   Nově setý travní porost    Vojtěškojetelotravní porost


Předchozí Autor Jiří Skládanka, Michal Večerek, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  17. 12. 2009
Následující