Úvod
Travní ekosystémy ve světě
Travní ekosystémy v ČR
Funkce travních ekosystémů
Ekologické faktory
Producenti
Reducenti
Konzumenti
Ošetřování
Hnojení
Pastva
Kvalita píce
Typologie
Podklady do cvičení

 
        © 2009
Travni_ekosystemy_svet 1 Travní ekosystémy ve světě

1 Travní ekosystémy ve světě

Trvalé travní porosty je možné charakterizovat jako stanoviště, kde dominují trávy nad keři a stromy. Přirozené travní ekosystémy najdeme na všech kontinentech vyjma Antarktídy.

   Polopřirozené trvalé travní porosty ve střední Evropě    Přirozené travní porosty v Alpách

Travní porosty umožnili rozšíření pastvin pro divoká i domestikovaná zvířata. Nabízejí rozsáhlejší plochy než pícniny na orné půdě. Jenom v Evropě je pastvinářství v současné době jedním z dominantních způsobů využití půdy. Před dvaceti lety tvořily trvalé travní porosty téměř 12 % z celkové výměry zemědělsky využívaných ploch.

Přírozené travní porosty se vyskytují na rozmezí klimatických gradientů a to mezi pouštěmi a lesy, které zaujímají 16 % zemského povrchu a příjímají až 15 % z celkových dešťových srážek. Přítomnost travních ekosystémů je závislá na klimatických podmínkách.

   Rozšíření přirozených travních ekosystémů ve světě

Travní ekosystémy mírného pásu se nalézají v oblastech s teplými léty, které jsou následovány studenými zimami. U těchto travních porostů převažují traviny a byliny s hlubokým kořenovým systémem a malým zastoupením keřů a stromů. Mnoho těchto ploch je v současnosti plně využito pro zemědělskou produkci. V sušších (aridních) oblastech převládají trávy krátkostébelné. Prérijní pastviny se nacházejí po celém světě. Často bývají různě pojmenovány jako Pampa v Jižní Americe, Step v Jížní Africe nebo Puszta v Maďarsku. Tyto oblasti mají hluboké a bohaté půdy, na kterých dominují vysoké trávy a keře (případně stromy). Jsou omezeny na říční údolí, mokřady a další oblasti s vyšší vlhkostí. Mnohé z těchto území jsou zěmědělsky využívány pro pěstování obilnin. Stepní pastviny tvoří krátké trávy. Průměrné roční srážky jsou zde okolo 250 - 500 mm. Tyto travní porosty mají minoritní zastoupení a vyskytují se pouze ve střední a východní Evropě, severní Eurásii a severozápadní Americe.

Horské travní porosty se nacházejí nad hranicí lesa. Biom zahrnuje horské, alpinské a subalpinské travní porosty nacházející se po celém světě.

Tropické travní porosty (savany) jsou oblasti velmi blízko rovníku s vysokými teplotami během celého roku. Roční období dělící se na obdabí sucha a období dešťů (srážky 300 - 1500 mm koncentrovaných do půl roku) více vyhovuje travinám, které jsou během sucha ve fázi dormance, než keřům a dřevinám, které jsou rozptýleny po krajině. Půda velmi dobře prosýchá a obsahuje pouze malé množství humusu. Tyto místa jsou lokalizovány v oblastech mezi deštnými pralesy a pouštěmi.Předchozí Autor Jiří Skládanka, Michal Večerek, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  04. 01. 2010
Následující