Úvod
Travní ekosystémy ve světě
Travní ekosystémy v ČR
Funkce travních ekosystémů
Ekologické faktory
Producenti
Reducenti
Konzumenti
Ošetřování
Hnojení
Pastva
Kvalita píce
Typologie
Podklady do cvičení

 
        © 2009
kvalita_pice 11 Hodnocení kvality travních porostů

11 Hodnocení kvality travních porostů

Složení živin a chuť zeleného krmiva z luk a pastvin je ovlivněna z velké míry druhem rostlin, klimatem, půdou, hnojením a fenogází v době sklizně. U píce se z toho důvodu setkáváme s mnohem většími rozdíly v kvalitě jednoho a téhož druhu než u ostatních zemědělských plodin. Z pohledu chemického můžeme kvalitu pastevních porostů hodnotit podle obsahu vlákniny, dusíkatých látek, obsahu energie, obsahu makro a mikroprvků.

11.1 Obsah vlákniny

Obsah vlákniny je nejnižší ve fázi sloupkování. S dalšími etapami vývoje rostlin (ontogenezí) se obsah vlákniny zvyšuje, ale s počtem pastevních cyklů nebo s počtem sečí klesá. Obsah vlákniny ovlivňuje stravitelnost organické hmoty, obsah energie a příjem krmiva.

11.2 Obsah dusíkatých látek

Obsah dusíkatých látek (NL) ovlivňuje zastoupení jetelovin, termín využití a také hnojení travních porostů. Začátkem metání až v plném metání dominantního druhu trav je obsah NL až 150 g.kg-1 sušiny. Při pozdější sklizni travních porostů klesá podíl listů, stoupá obsah vlákniny a současně klesá obsah NL až o 100 g.kg-1 sušiny (ve fázi kvetení). Podíl 10 % jetelovin ve sklizené biomase zvyšuje obsah NL o 5 – 7 g.kg-1 sušiny. Pravidelně kosené a hnojené porosty mohou mít obsah NL 140 – 160 g.kg-1 sušiny (polobílkovinné krmivo) a intenzivně hnojené travní porosty mohou mít obsah NL 177 – 213 g.kg-1 sušiny (bílkovinné krmivo).

   Se stářím porostu se snižuje obsah NL a zvyšuje obsah vlákniny.

11.3 Obsah energie

Netto energie laktace (NEL) je hodnota energie, která je použita organizmem na produkci mléka. Extenzivní využívání způsobené opožděnou sklizní snižuje stravitelnost organické hmoty (resp. živin) o 40 – 60 % a obsah NEL na 2,5 – 5,0 MJ.kg-1 sušiny. Při vyšším počtu kosení může obsah NEL dosáhnout až 6,5 MJ.kg-1 sušiny a při pravodelném pastevním využití hodnoty NEL dosahují véce než 7,0 MJ.kg-1 sušiny.

11.4 Sekundární metabolity

Trvalé travní porosty, převážně jejich bylinná část obsahují vedle nutričně důležitých složek i tzv. sekundární metabolity, které mají v rostlinných organizmech ochrannou funkci. Tyto složky způsobují druhovou selektivitu při pasení a mohou snižovat příjem krmiva a celkovou stravitelnost tím, že inhibují aktivitu celulolytických enzymů v bachoru přežvýkavců tj. působí antinutričně. Jedná se o fenolické látky, inhibitory celuláz, alkaloidy, flavony, třísloviny, terpenoidy aj.

Zatímco se zvyšuje produkce travních porostů, tak klesá obsah živin. Sklizeň travních porostů představuje kompromis mezi produkcí a kvalitou. Travní porosty by se měly sklízet ve fázi metání dominantního druhu trav, resp. ve fázi butonizace u jetelovin.


Předchozí Autor Jiří Skládanka, Michal Večerek, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  05. 01. 2010
Následující