minerální HNOJIVA - dusíkatá

| s dusíkem nitrátovým | s dusíkem amonným a amoniakálním | s dusíkem amidovým | s dusíkem ve dvou i více formách | pomalu působící | zásady použití dusíkatých hnojiv


 
Dusíkatá hnojiva s dusíkem nitrátovým  

| ledek vápenatý | CaN sol | Pro Start – Nitroplus | Foli – Nitroplus N- hance | ledek vápenato-hořečnatý |


Ledek vápenatý

Základní sloučeninou tohoto hnojiva je Ca(NO3)2 . 4H2O. Vyrábí se:

  1. rozkladem vápence kyselinou dusičnou:

            CaCO3 + 2 HNO3 + 7 H2O    -------------------->      Ca(NO3)2 + 8 H2O + CO2

     Přebytek kyseliny dusičné se neutralizuje amoniakem a do roztoku se přidává 5-7% dusičnanu amonného pro zvýšení obsahu N na 15,5% a pro zlepšení fyzikálních vlastností.

  1. zpracováním odpadního tetrahydrátu dusičnanu vápenatého při výrobě kombinovaných hnojiv vymražovací technologií:

            Ca 10F2(PO4)6 + 20 HNO3     -------------------->      10 Ca(NO3)2 + 6 H3PO4 + 2 HF

     Ledek vápenatý obsahuje 15,5% n, 20% Ca a 1,5% N-NH4+.Dodává se většinou ve formě šedobílých granulí o velikosti 1-5 mm. Je silně hygroskopický, vyžaduje skladování v uzavřených obalech, v suchých prostorách s malou výměnou vzduchu. Je fyziologicky zásaditým hnojivem. 

            Vzhledem ke svým vlastnostem je vhodný k aplikaci na list během vegetace. Proto se používá v menších dávkách (25-50 kg N.ha-1) zvláště na lehkých půdách, kde anion NO3- může být snadno vyplaven z půdního profilu. Je vhodný k přihnojování ozimů na jaře, cukrovky, brambor, řepky, kukuřice. Doporučuje se na všechny půdy, zejména kyselejší, kde příznivě působí svým alkalickým účinkem a je navíc i zdrojem vápníku. Po aplikaci ho není nutno zapravovat do půdy.

      V seznamu registrovaných hnojiv jsou uvedeny tyto výrobky:    /Registr hnojiv ÚKZÚZ (on-line)/

  • Calcinit – HYDRO Ledek vápenatý – dovoz z Norska  

  • Dusičnan vápenatý – dovoz z Jižní Afriky  

  • Ledek vápenatý – dodavatel Lovochemie Lovosice

nahoru


CaNsol S

Jde o upravený vodný roztok Ca(NO3)2, který vzniká jako odpad při výrobě NPK 1, který se však nezahušťuje do sucha. Obsahuje 8% N a 15% CaO (hmotnostních)., stopy P, pH = 7, specifická hmotnost 1,4-1,5. Uplatňuje se při přihnojování obilovin hlavně na kyselejších půdách, trvalých travních porostů a zcela specifické je jejich použití u zahradních plodin (proti hořké pihovitosti plodů jabloní, proti vrcholové hnilobě plodů rajčat a papriky).

nahoru


Pro Start – Nitroplus

            Obsahuje 9% N, 9% CaO + B, působí především na zlepšení růstu a vývinu kořenů. Je určeno pro podkořenové hnojení při setí metodou PPF ke všem běžným plodinám.

nahoru


Foli – Nitroplus N- hance

            Hnojivo slouží pro listovou výživu obilnin, luskovin, pícnin a okopanin. Je vhodné i do sadů a zahradnických provozů k použití se závlahou.

nahoru


Ledek vápenato-hořečnatý

            Vyrábí se rozkladem dolomitického vápence kyselinou dusičnou, po zahuštění a ochlazení se granuluje.

            CaMg(CO3)2 + 4 HNO3    -------------------->     CaMg(NO3)4 + 2 H2CO3

           Obsahuje 14% N, 9,5% MgO, 13,2% CaO. Je velmi dobře rozpustný ve vodě, vhodný ke hnojení na list během vegetace. Zvláště se uplatní na kyselých půdách a všude tam, kde se objevují karence hořčíku.Působí fyziologicky alkalicky.

     V seznamu registrovaných hnojiv jsou uvedeny tyto výrobky:     /Registr hnojiv ÚKZÚZ (on-line)/

  • CalMag – dovoz z Francie

  • CalMag Ledek vápenatohořečnatý – dovoz z Jižní Afriky

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Poslední aktualizace: 23.01.2004 09:00
 ledek vápenatý


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno