minerální HNOJIVA - dusíkatá

| s dusíkem nitrátovým | s dusíkem amonným a amoniakálním | s dusíkem amidovým | s dusíkem ve dvou i více formách | pomalu působící | zásady použití dusíkatých hnojiv


 
Dusíkatá hnojiva s dusíkem amonným a amoniakálním  

| síran amonný | amoniak kapalný technický |


            Představují jednoduché, ve vodě dobře rozpustné sloučeniny obsahující dusík ve formě kationtu NH4+ nebo ve formě molekuly čpavku. NH3 po zapravení do půdy reaguje s půdní vláhou dle reakce:

    NH3 + H2O   -------------->    NH4OH, který disociuje na NH4+ + OH-.

 Síran amonný

                Síran amonný  (NH4)2SO4 obsahuje podle normy  minimálně 20,3% N, max. 1,5% vody a max. 0,2% volné H2SO4. Získává se (podle Harmaniaka, 1975) jako:

  1. Vedlejší produkt z koksáren a plynáren.

  2. Vedlejší produkt při výrobě kaprolaktamu.

  3. Přímý výrobek neutralizací kyseliny sírové plynným amoniakem (účelová výroba) podle rovnice:

            H2SO4 + NH3    ----------------->     (NH4)2SO4

     Síran amonný se v půdě rychle rozpouští v půdním roztoku a vstupuje do výměnných reakcí s kationty kapalné i tuhé půdní fáze. Značná část kationtů NH4+ přechází do půdního sorpčního komplexu výměnou za jiné kationty:  


     Snižuje se tím pohyblivost iontů NH4+ a tím možnost vyplavení v humidnějších podmínkách. Ve vodě je dobře rozpustný, částečně hygroskopický (je třeba ho skladovat v suchu). Zemědělcům je dodáván jako krystalický, granulovaný nebo v roztoku.

            Síran amonný je fyziologicky i chemicky kyselý. Je vhodný ke všem plodinám na neutrálních půdách. Rychlost nitrifikace NH4+ po hnojení síranem amonným je mnohem pomalejší oproti jiným hnojivům, proto je vhodným hnojivem k základnímu hnojení i na podzim. Hodí se k plodinám, které snáší kyselou reakci (brambory, oves, žito, pohanka). Protože obsahuje síru, je zvlášť vhodný k brukvovitým (řepka, hořčice) a siličnatým rostlinám (chmel, cibule, česnek aj.).

nahoru


Amoniak kapalný technický (bezvodý čpavek)

            Obsahuje 82,2% N ve formě molekuly čpavku. vyrábí ho Chemopetrol a.s., Litvínov. Je nejkoncentrovanějším dusíkatým hnojivem. Vzhledově je to bezbarvá kapalina s bodem varu –33,4°C. Při normální teplotě je amoniak v plynné formě a při zvýšeném tlaku se mění na kapalinu.

            Jeho použití je výhodné proto, že 1 kg N je levnější než v jiných N hnojivech, je možnost plné mechanizace práce a šetří náklady na dopravu a manipulaci. K nevýhodám patří potřeba speciálních tlakových nádob pro přepravu a skladování, potřeba jednoúčelových strojů, odborná obsluha a zvýšená bezpečnost práce. Koncentrace nad 2,8 g.m-3 je po půl hodině smrtelná. Se vzduchem při koncentraci 16-26% NH3 tvoří výbušnou směs.

            Kapalný amoniak zapravený pod tlakem do půdy se při atmosférickém tlaku mění na plyn, který reaguje s půdní vláhou a vzniká hydroxid amonný:

            NH3 + H2O    ------------------->   NH4OH   ----------------->    NH4+ + OH-

Po aplikaci kapalného amoniaku se hodnota pH půdy může během 10-15 dnů zvýšit o 2-3 jednotky (ionty NH4+ jsou poutány a ionty OH- zvyšují dočasně hodnotu pH), zejména v blízkosti zapravení amoniaku do půdy. Postupně, jak je v půdě amonný dusík nitrifikován, klesá zároveň i půdní reakce, zpravidla na nižší hodnotu pH, než byla výchozí před aplikací. Kapalný amoniak je hnojivem fyziologicky kyselým.

            Je vhodným hnojivem k základnímu hnojení na středních a těžkých půdách. Používá se na široko (před setím), ke všem plodinám, dále do řádků k cukrovce, krmné řepě, bramborám, kukuřici. Je vhodný na všechny půdy při stálých vlhkostních podmínkách, na lehkých a těžkých půdách mohou nastat velké ztráty únikem NH3. U okopanin může plně nahradit ledkování i celou potřebu N. V některých zemích je kapalný amoniak používán ve velkém rozsahu (USA). Hlavním důvodem značného rozšíření byla nízká cena hnojiva.

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Poslední aktualizace: 23.01.2004 08:50
 síran amonný


síran amonný granulovaný


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno