minerální HNOJIVA - dusíkatá

| s dusíkem nitrátovým | s dusíkem amonným a amoniakálním | s dusíkem amidovým | s dusíkem ve dvou i více formách | pomalu působící | zásady použití dusíkatých hnojiv


 
Dusíkatá hnojiva s dusíkem amidovým  

| močovina | dusíkaté vápno |


Močovina

            Močovina CO(NH2)2 je amid kyseliny uhličité (karbamid). Obsahuje 46% N a je nejkoncentrovanějším tuhým dusíkatým hnojivem. Vyrábí se granulovaná ve formě lesklých bílých granulek. Vyrábí se syntézou čpavku a oxidu uhličitého. Výrobní postu má 2 fáze:

1. Nejprve vzniká karbaminan amonný:

2. Při teplotě 170-190°C a tlaku až 22,05 MPa se karbaminan rozkládá na močovinu a vodu:

      Močovina se potom suší a granuluje. Dobře se rozpouští ve vodě, po zapravení do půdy se pomocí enzymu ureázy urobakterií, plísní a rostlinných zbytků hydrolyticky štěpí (v teplých a vlhkých podmínkách trvá 3-7 dnů) na uhličitan amonný, popř. až na  amoniak, oxid uhličitý a vodu:

            Protože uhličitan amonný je hydrolyticky zásaditá sůl, vzniká v půdě v nejbližším okolí granule močoviny dočasně alkalické prostředí:

            (NH4)2CO3 + H2O    ------------------->      NH4HCO3 + NH4OH

           Vznikající amonné sloučeniny a iont NH4+ je půdou sorbován a je buď přímo zdrojem dusíku pro rostlinu, nebo za vhodných podmínek je rychle oxidován nitrifikačními bakteriemi až na dusičnany. Tím se prostředí okyseluje.

            Močovina se používá k předseťové přípravě půdy ke všem plodinám a na všech půdách s výjimkou půd písčitých a kyselých. Je možno s ní hnojit do krátkodobé zásoby na půdách středních a těžších. Je vhodná i k postřiku na list v koncentraci 9-12% k obilovinám, 8% k bramborám. Lze ji aplikovat i do závlahové vody.

            Při výrobě močoviny a zejména při její granulaci vzniká vlivem vyšší teploty určité množství biuretu,

            2 CO(NH2)2   ---------------->     (CONH2)2HN + NH3

který je při vyšší koncentraci toxický pro rostliny. Jeho obsah může být max. 1,5%.

            Při povrchové aplikaci močoviny, zvláště v období velkého sucha, může dojít ke ztrátám N těkáním (volatilizací). Vysoké dávky močoviny ovlivňují klíčivost semen. Důvodem je vysoká koncentrace NH3, změna pH, toxicita biuretu, akumulace NO3-. Na půdách extrémně těžkých, biologicky málo činných a na půdách silně alkalických močovina není vhodná. V současné době se používá k výrobě hnojiva DAM 390.

            Velká kvanta močoviny se k nám dováží ze zahraničí (Rusko, Polsko, Ukrajina, Slovensko, Bělorusko, Estonsko, Litva). Naším výrobcem tohoto hnojiva je Chemopetrol a.s. litvínov.

V seznamu jsou zaregistrovány tyto výrobky:   /Registr hnojiv ÚKZÚZ (on-line)/

  • Močovina

  • Močovina granulovaná

  • Močovina granulovaná 46% N

  • Močovina granulovaná na hnojení 46% N

nahoru


Dusíkaté vápno

            Podstatou tohoto hnojiva je kyanamid vápenatý CaCN2. Vyrábí se azotací karbidu vápníku při teplotách kolem 1000°C. Vzniká kyanamid vápenatý a uhlík, který dává hnojivu tmavé zabarvení:

            CaC2 + N2     -------------->      Ca CN2 +  C

            Ze vzorce je patrno, že dusíkaté vápno obsahuje vlastně dvě formy dusíku – amidovou (N = Ca) a kyanovou (). Jejich vzájemný poměr je 1:1. Vzhledem k tomu, že v půdě probíhá rozklad obou forem N pozvolna a stejně rychle, řadí se CaCN2 také k hnojivům s organickou formou dusíku.

            Výroba dusíkatého vápna je energeticky velmi náročná (4-5x než u ostatních hnojiv), proto je v sortimentu málo zastoupeno. Z chemického složení vyplývá, že dusíkaté vápno je žíravina, působí alkalicky a má dezinfekční a retardační účinky. V práškové formě může působit jako herbicid. Proto je jeho použití v některých specializovaných podnicích žádoucí (zahradnictví, zelinářství).

            Dusíkaté vápno obsahuje kolem 20% N a asi 20% CaO. má modrošedou barvu, tvoří jemný prášek (páchne po karbidu), který po rozmetání silně práší. Proto se olejuje, nebo se často vyrábí granulované. V půdě reaguje alkalicky a podléhá rozkladu přes řadu meziproduktů. Nejprve vlivem půdní vlhkosti vzniká volný kyanamid:

            CaCN2 + 2 H2    -------------->       H2NCN + Ca(OH)2

Tento se může částečně měnit na amoniak, ale především z něho vzniká močovina:

            H2NCN + H2     ---------------->       CO(NH2)2

           Močovina je rychle amonizována a vzniklý amoniak dále nitrifikován. Některé meziprodukty, hlavně kyanamid, působí na rostliny toxicky (proto aplikace 14 dnů před setím).

            Dusíkaté vápno je možno používat na všechny půdy s výjimkou půd těžkých, je typickým hnojivem k základnímu hnojení. Protože dusík v dusíkatém vápně je drahý, používá se nejen jako hnojivo, ale i jako herbicid a pesticid. Používá se k hnojení luk a pastvin (strongiloza), cukrovky (háďátko), košťálovin, ozimů (na list – herbicid proti ohnici). Na list je možno používat jen u rostlin s hladkým listem. Nesmí se s ním hnojit v ochranných pásmech vodních zdrojů a nesmí se rozmetat na sníh. Při práci musí být dodržovány bezpečnostní předpisy.

            Dusíkaté vápno se k nám dováží z Německa, k registraci byly přihlášeny dva výrobky – Dusíkaté vápno a Dusíkaté vápno Perlka. /Registr hnojiv ÚKZÚZ (on-line)/

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Poslední aktualizace: 27.01.2004 14:05
 Močovina


Dusíkaté vápno


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno