Kobalt

| železo | mangan | bór | zinek | molybden | měď | kobalt |


            Koncentrace kobaltu v sušině rostlin se pohybuje v rozmezí od 0,02 do 0,5 ppm. Kobalt je přijímán kořeny, ale i listy.

Kobalt se chová v metabolismu rostliny podobně jako Fe, Mn, Zn a Cu. Významná je jeho schopnost tvořit komplexní sloučeniny s různými organickými radikály (kobaltamin, s bílkovinami aj.). Za určitých podmínek může rostlina nahromadit až 0,2 mg Co na g sušiny, což se projeví v toxickém efektu. Na rostlinách pak vznikají chlorózy zřejmě jako výsledek soutěživosti o vazebná místa pro Fe2+. U Vicia faba se projevuje chloróza při obsahu Co2+ 5,5.10-6 g.g-1 v sušině nadzemní části rostliny, přičemž poměr Fe:Cu byl v kontrole 7,6, kdežto u chlorózních rostlin 0,9.

Význam Co pro fyziologicko-biochemické funkce v rostlině spočívá :

-         v ovlivnění stabilizace a pravděpodobně i biosyntézy chlorofylu. V chloroplastech dosahuje Co až 2/5 obsahu Fe;

-         v aktivaci řady biokatalytických procesů v rostlině (např. fosfatáz, argináz, enzymů metabolismu aminokyselin a další). Pozměňuje účinnost (kinetiku) těchto enzymů;

-         v ovlivnění auxinového metabolismu. Pravděpodobně brání destrukci IAA, což vede ke stimulaci trofických orgánů u krátkodenních rostlin;

-         v jednoznačném vlivu na fixaci vzdušného dusíku, kde je jeho přítomnost nezbytná. Zvýšená N, fixace byla potvrzena v rhizobiích vojtěšky po přidání Co, zatímco při deficienci tohoto prvku je fixace vzdušného dusíku u řady bobovitých rostlin snížena;

-         je součástí vitamínu B. Podobně jako Fe : heminu i Co váže 4 atomy N v centrech porfyrinu.

Údaje řady autorů potvrzují vliv Co na vzrůst výnosu, ale také na obsah celkového N a B12.

Kobalt je důležitým prvkem pro živočišný organismus. Je složkou kobaltaminu (B12), který je nezbytný pro dusíkatý metabolismus živočichů. Nedostatek Co v píci vyvolává dánskou nemoc skotu, která se projevuje chudokrevností, úhynem, poruchami v rozplozování a laktaci. Kritická hladina Co pro skot je 0,08 ppm v sušině trav. Všeobecně vyšší hladiny kobaltu jsou u bobovitých (vojtěška 0,18, jetel červený 0,15 ppm sušiny). Z uvedených důvodů je nutné sledovat i obsah tohoto prvku v rostlinných produktech.

  nahoru


autor textu: Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Poslední aktualizace: 27.01.2004 15:07
 Toxické působení nadbytku kobaltu u čirokuPozitivní působení Co na symbiózu sóji a rhizobií


Struktura B12 koenzymu

 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno