Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/3.2.09/01.0024: Udržitelnost hospodaření v krajině

Popis projektu

Dotační titul

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF, MŠMT)
Prioritní osa 7.3 (Další vzdělávání)
Oblast podpory 7.3.2 (Podpora nabídky dalšího vzdělávání)
Číslo výzvy 01
Oblast podpory 3.2
Název prioritního tématu:
Vytváření systémů a strategií celoživotního vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro zaměstnance pro zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a inovací

Realizační tým

Ing. Květuše Hejátková - ZERA
doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D. - Mendelova univerzita
Ing. Jan Dvorský
doc. Antonín Jelínek, CSc. - VÚZT
Bc. Hana Zábranská - EAV

Anotace

Trh práce je v současné době poznamenán globální finanční krizí. Jedním ze silně postižených sektorů je zemědělství a výrobní sektory zpracovávající zemědělské produkty ze zemědělské prvovýroby. Podnikatelské subjekty, zemědělské podniky i jejich zaměstnanci jsou vystaveni silnému tlaku nejen konkurenčního prostředí, ale i tlaku z oblasti zavádění environmentálních technik a technologií a adaptaci na nové legislativní podmínky. Zavádění nových technik a technologií umožní zvýšení konkurenceschopnosti ve vztahu zavádění nových ekologicky šetrných postupů do praxe. Umožní zaměstnancům i soukromým podnikatelům rozšířit svoje poznatky a odborné znalosti v dalších, do budoucnosti vysoce ceněných, oblastech. Projekt řeší vytvoření systému čtyř vzdělávacích modulů, které by byly poskytovány jako celoživotní vzdělávání subjektům kraje Vysočina. Průřezovým tématem všech modulů je ochrana životního prostředí, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady.

Klíčové aktivity

1. Tvorba vzdělávacích modulů dalšího vzdělávání
2. Pilotní ověření modulů
3. Akreditace modulů

Předpokládané výstupy

A1 - vytvoření čtyř vzdělávacích modulů, vytvoření tištěného skripta, vytvoření e-learningové opory
A2 - realizace odborného semináře, uspořádání čtyř petidenních výukových seminářů, realizace běhu e-learningového vzdělávání
A3 - 4 akreditované vzdělávací moduly

Monitorovací indikátory plány

Nově vytvořené produkty a podpořené osoby.

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.05.2010 - 01.03.2012

Kontaktní osoba:  doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D.

Poslední aktualizace: 03.03.2017