Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.3.00/09.0090: Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností

Popis projektu

Dotační titul

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF, MŠMT).
Prioritní osa 7.2 (Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj)
Oblast podpory 7.2.3. (Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji)
Číslo výzvy 09
Oblast podpory 2.3.

Realizační tým

Ing. Martin Brtnický- kordinátor projektu
Ing. Želmíra Micková- manažer projektu
Hana Cihlářová- asistent koordinátora
Mgr. Jana Šušolová- garant klíčové aktivity č.1
Ing. Jiřina Foukalová- garant klíčové aktivity č.2
Jiří Mašek- garant klíčové aktivity č.3
Bc. Helena Kuhnová- garant klíčové aktivity č.4
Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.- garant klíčové aktivity č.5

Anotace

V projektu je řešeno vzdělávání účastníků v problematice regenerace krajiny poškozené lidskou činností. Jedná se o aktuální problém, neboť člověkem narušené a poškozené plochy tvoří stále větší výměru. Obnova funkčnosti krajiny je klíčovou otázkou pro zachování biodiverzity a ekologické stability krajiny. Touto otázkou se v současnosti zabývá mnoho odborníků, jejich výzkumy však probíhají izolovaně a nesystematicky. Proto chceme tyto výzkumy a poznatky provázat a dospět ke komplexnímu řešení regenerace krajiny a také vytvořit dostupnou ucelenou databázi informací. Snahou je postihnout co nejširší spektrum problémů, týkající se možnosti regenerace krajiny narušené lidskou činností.

Klíčové aktivity

1. Vzdělávání formou dvousemestrálního odborného kurzu
2. Pořádání vědeckých konferencí, workshopů, seminářů
3. Webové stránky a vzniklá databáze informací
4. Tvorba odborných a studijních materiálů
5. Vzdělávání studentů MZLU v Brně v rámci problematiky regenerace krajiny

Předpokládané výstupy

Části projektu (aktivity):
Odborný dvousemestrální kurz (8 bloků po třech dnech- 2/3 přednášky, 1/3 terén, každý účastník vypracuje a obhájí závěrečnou práci- po absolvování kurzu bude udělen certifikát)
Konference (třídenní 1x ročně)
Workshop (třídenní 1x ročně)
Jednodenní odborné semináře (4x ročně)
Vznik volitelného předmětu na MENDELU
Webové stránky projektu
Odborná publikace (zahrnující průřez tématickými okruhy)
Sborníky z konferencí, workshopů, kurzů

Cíle:

  • vzdělávání ve zvolené problematice
  • seznámení účastníků projektu s problematikou nejen v teorii, ale i v praxi
  • shromáždění, utřídění a analýza dostupných způsobů obnovy a regenerace zasažených území
  • motivace účastníků a snaha o zapojení do řešení dané problematiky a další sebevzdělávání v ní
  • vytvoření a aktualizace ucelené databáze a pracovní skupiny zabývající se výzkumem a vývojem
  • studijní a vědecké materiály zahrnující dostupné způsoby a možná řešení obnovy krajiny

Monitorovací indikátory plány

Počet podpořených osob - studentů VŠ- 240 osob
Počet podpořených osob - pracovníci ve VaV- 360 osob

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.01.2010 - 31.12.2012

Kontaktní osoba:  Ing. Martin Brtnický

Poslední aktualizace: 21.03.2011