Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.3.00/09.0037: Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj

Popis projektu

Dotační titul

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF, MŠMT).
Prioritní osa 7.2 (Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj)
Oblast podpory 7.2.3. (Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji)
Číslo výzvy 09
Oblast podpory 2.3.

Realizační tým

zazadoc. RNDr. Břetislav Brzobohatý,CSc. - koordinátor projektu
RNDr. Vilém Renöhl, CSc. - finanční manažer
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. - manažer projektu
doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. - správce web stránek

Anotace

Projekt je zaměřen na další odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje (VaV) a studentů VŠ v oblasti teoretických základů biotechnologií, které mají klíčový význam pro udržitelný rozvoj společnosti. Cílem odborného vzdělávání je zkvalitnění personálního zabezpečení VaV v této nepostradatelné vědní disciplíně. Vzdělávání bude zaměřeno na integraci nejnovějších výsledků a metodických přístupů dynamicky se rozvíjejících teoretických základů a praktických aplikací biotechnologií s cílem zkvalitnit úroveň pracovníků VaV zejména v oblastech molekulární biologie a diagnostiky, genomiky a proteomiky. Projekt umožní zapojit do dalšího odborného vzdělávání na MZLU světově uznávané, zejména zahraniční odborníky formou zvaných přednášejících pro nově zavedené cykly semestrálních seminářů a každoroční konference. Účast doktorandů a mladých vědeckých pracovníků na těchto konferencích bude podpořena programem hrazení konferenčních nákladů autorům nejlepších příspěvků.

Klíčové aktivity

A1 - Mezinárodní konference "Functional genomics and proteomics for sustainable agriculture";
A2 - Mezinárodní semináře "Mendel lectures – Frontiers of Biotechnology";
A3 - Národní semináře "Pokroky v biotechnologiích a jejich aplikace v ČR";
A4 - Biotechnologické kurzy

Předpokládané výstupy

Cílem projektu je příprava a realizace komplexního programu dalšího odborného vzdělávání pracovníků biotechnologického VaV vedoucí ke zkvalitnění personálního zabezpečení této rychle se vyvíjející vědní disciplíny. Program bude zahrnovat:

  • každoročně konanou mezinárodní konferenci "Functional genomics and proteomics for sustainable agriculture";
  • semináře se zvanými zahraničními přednášejícími "Mendel lectures - Frontiers of Biotechnology";
  • semináře se zvanými domácími přednášejícími "Pokroky v biotechnologiích a jejich aplikace v ČR";
  • kurzy věnované teoretickým a metodickým pokrokům v oblastech molekulární biologie nukleových kyselin a proteinů, genomiky a proteomiky ("Metody molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky" a "Metody molekulární biologie proteinů a proteomiky") a biotechnologii hub ("Vyšší houby v biotechnologiích").

Monitorovací indikátory plány

Uspořádané mezinárodní konference, mezinárodní a národní semináře a kurzy.

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.07.2009 - 30.06.2012

Kontaktní osoba:  doc. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.

Poslední aktualizace: 03.03.2017

Informace vedené v UIS:   Informace o projektu v UIS