Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.3.00/45.0006 : Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky

Popis projektu

Dotační titul

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.3
Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Číslo výzvy: 45
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IPo - oblast podpory 2.3

Realizační tým

Doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. - manažer aktivit partnera projektu
Ing. Lucie Janečková - finační manažerka

Anotace

Hlavím cílem projektu je propagovat a popularizovat výsledky výzkumu a vývoje (VaV) a badatelsky orientovanou výuku v perspektivním oboru bioenergetiky. Propagace a popularizace VaV bude zajištěna jak systematickou přípravou pracovníků VaV, pedagogických pracovníků na základních a středních školách, tak vytvořením propagačních nástrojů pro cílovou skupinu (zejména tematické interaktivní pomůcky a soutěže). Projekt předkládá konsorcium tvořené třemi významnými univerzitami v Ostravě, Brně a Ústí nad Labem, prestižními českými i moravskými výzkumnými ústavy, Městem Velké Pavlovice a středními a základními školami z Moravskoslezského, Jihomoravského a Ústeckého kraje. Realizace projektu tedy nejen propojí organizace špičkového výzkumu s pracovišti aplikačního sektoru a veřejné správy, ale vytvoří odborné zázemí pro popularizaci VaV a metodickou podporu popularizace VaV v oblasti bioenergetiky po celé ČR.

Klíčové aktivity

KA1 - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VAV PRO POPULARIZACI BIOENERGETIKY
KA2 - PROPAGACE BIOENERGETIKY - PROPAGAČNÍ AKCE
KA3 - POPULARIZACE BIOENERGETIKY NA SŠ A ZŠ

Předpokládané výstupy

KA1 - Výstupem této aktivity budou podklady (učební texty, výukové pomůcky, vzdělávací materiály) pro dlouhodobou soustavnou podporu vzdělání z oblasti bioenergetiky na ZŠ a SŚ (zapojených i nezapojených do partnerské sítě) souhrnně nazvané "Propagace a popularizace vzdělání v oblasti bioenergetiky pro ZS a SŠ." Tyto podklady budou zahrnovat jak metodiky výuky, tak samotné učební texty a ukázkové hodiny včetně výukových pomůcek. Aby byla zajištěna jejich komplexní využitelnost, budou vytvářeny společně pedagogickým i pracovníky ze ZŠ a SŚ a odborníky z institucí VaV (tj. výzkumných ústavů a univerzit) a konzultovány se školním psychology. Po obsahové stránce budou zahrnovat zejména tyto tematické oblasti / kapitoly:

  • rostliny a biomasa pro energické využití
  • technologie a přístrojové vybavení pro získání energie - spalovací kotel, pyrolýza a trigenerace
  • bioplynová stanice
  • energetická kalkulačka
  • energie a životní prostředí

Vybrané části budou zpracovány v anglickém a německém jazyce pro širší využitelnost v hodinách cizích jazyků pro průřezová témata a v rácmi seminářů v cizích jazycích o odborných tématech. Výukové pomůcky budou zahrnovat nejen interaktivní modely (např. malý fermentor, interaktiní hru mapových podkladů zdrojů elektrické energie - tedy takové pomůcky, které v současnosti nejsou v nabídce trhu a které nevznikly v také podobě v rámci jiného projektu OP VK), ale také detailní popisy her a soutěží organizované v institucích VaV v rámci KA 2. Materiály "Propagace a popularizace vzdělání v oblasti bioenergetiky pro ZS a SŠ" tak budou moci být využity pro opakování těchto akcí, jejich propagaci dalším ZŠ a SŠ a propagaci vzdělání v oblasti bioenergetiky.

KA2 - Hlavním cílem této aktivity je rozvoj a podpora spolupráce partnerů z řad institucí VaV - tedy ZVT, APR, VUB, AVO se zapojenými ZŠ a SŠ a dalšími ZŠ a SŠ v regionu Moravsko-Slezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje za účelem realizace společných systematických popularizačních akcí zaměřených na podporu vzdělávání a bádání žáků ZŠ a SŠ v oblasti bioenergetiky. Partneři společně připraví systém vzájemně provázaných akcí, které komplexně podpoří zájem žáků ZŠ a SŠ o vědu a výzkum. Některé dílčí činnosti byly realizovány s dobrým ohlasem v rámci projektu Popularizace APR. Tento projekt tak umožní jejich doplnění o další akce, které umožní šířit povědomí o vědecké kariéře na prvním a druhém stupni.  

KA3 - V rámci této aktivity vznikne studie " Jak využít spolupráci s vědeckými institucemi pro zatraktivnění výuky v oblasti bioenergií - případové studie pro ZŠ a SŠ ". Tato studie bude shrnovat zkušenosti partnerské sítě s prezentací bioenergetiky žákům a studentům ZŠ a SŠ na konkrétních případech. Tato metodika tedy bude obsahovat zejména:

  • formu zapojení zástupců jednotlivých organizací s respektem k jejich zkušennostem s klasickou výukou, reakcí studentů na akce popularizující přírodní a technické vzdělání (zástupci ZŠ a SŠ) a s vědeckou prací (zástupci institucí VaV),
  • způsoby aktivizace odpovídající různým věkovým skupinám studentů a jejich různé motivaci (nadaní studenti, vybrané třídy, žáci a studenti nevyhranění pro žádný studijní obor) a požadavkům ZŠ a SŠ - aktivizace v rámci výuky, v rámci odpoledních aktivit pravidelně pořádaných školou,
  • rozšíření nabídky školních volnočasových aktivit o pravidelné akce pořádané ve vybrané instituci VaV (tj. popis začlenění happeningu nebo Kabinetu energetiky do pravidelného programu školy),
  • krizová místa spolupráce (sladění pravidelné výuky, informovanost a ochota ke spolupráci pedagogů na ZŠ a ŠŠ atp.) vyplývající ze zkušennosti partnerů.

Metodiku "Jak využít spolupráci s vědeckými institucemi pro zatraktivnění výuky v oblasti bioenergií - případové studie pro ZŠ a SŠ " tak budou moci být využit další ZŠ a SŠ pro realizaci spolupráce s institucemi VaV za účelem popularizace přírodního a technického vzdělání na těchto stupních škol. Výsledná metodika bude v rámci realizace KA hodnocena nezávislými oponenty. 

Monitorovací indikátory plány

Počet podp. osob - pracovníků v dalším vzdělávání - 83
Počet podp. osob v poč. vzděl. celk. (dětí, žáků) - 260
Počet podp.osob v poč. vzděl. (studentů celkem) - 80

Partneři projektu

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. (koordinátor projektu)
Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň
Mendelova univerzita v Brně
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Město Velké Pavlovice
Asociace výzkumných organizací
Agritec Plant Research s.r.o.
Střední průmyslová škola chemická, Brno
Matiční gymnázium, Ostrava
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
Chmelařský institut s.r.o.

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  04.03.2014 - 30.06.2015

Kontaktní osoba:  doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

Poslední aktualizace: 02.12.2014