Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.2.00/28.0302: INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE

Popis projektu

Dotační titul

Prioritní osa 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Číslo výzvy 28

 

Realizační tým

prof. Dr. Ing. Jan Mareš - hlavní koordinátor projektu

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. - projektový manažer

Lenka Výletová - finanční manažer

doc. Dr. Ing. Petr Salaš - koordinátor ZF

Ing. Běla Svitáčková, CSc. - garant aktivit

Ing. Eva Hrudová, Ph.D. - garant aktivit

Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. - garant aktivit

prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. - garant aktivit

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. - garant aktivit

doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. - garant aktivit

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. - garant aktivit

doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček - garant aktivit

Ing. Hana Syrová - garant aktivity

Bc. Zuzana Hrůzová - metodik

Ing. Lucie Malíková - metodik

Ing. Jan Grmela - e-learningová opora

Ing. Juraj Rybnikár - e-learningová opora

Ing. Lucie Melišová - dotazníková podpora

Bc. Martina Marešová - dotazníková podpora

Anotace

Projekt je určen pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky AF a ZF MENDELU. Projekt je zaměřen na inovaci studijních programů související svým obsahem nejen se zemědělstvím a zahradnictvím, ale také s přidruženými obory včetně ekologických vztahů a venkovského prostoru. Cílem je optimalizovat skladbu těchto předmětů a rozšířit jejich nabídku a tím poskytnout vzdělání pro absolventa na takové úrovni, aby byli připraveni pracovat ve vedení mezinárodních firem souvisejících s agrosektorem.

Klíčové aktivity

KA1 Mezifakultní nabídka studijních předmětů

KA2 Inovace bakalářských studijních programů

KA3 Inovace navazujících magisterských programů

KA4 Další vzdělávání pracovníků

KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce

Předpokládané výstupy

Výstupem projektů budou nové/inovované předměty AF a ZF MENDELU, skripta, proškolení pracovníci.

Monitorovací indikátory plány

Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů - vzdělávacích programů 55

Počet podpořených osob v počátečních vzdělávání - studentů celkem 700

Počet úspěšně podpořených osob v počátečních vzdělávání - studentů celkem 600

Počet podpořených osob - studentů v dalším vzdělávání 30

Počet úspěšně podpořených osob - studentů v dalším vzdělávání 20

Počet podpořených osob -  poskytovatelé služeb 49

Počet podpořených pracovníků v dalším vzdělávání 68

Počet úspěšně podpořených pracovníků v dalším vzdělávání 55

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.05.2013 - 30.09.2015

Kontaktní osoba:  doc. Dr. Ing. Jan Mareš

Poslední aktualizace: 01.07.2015