Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.2.00/28.0020: Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Popis projektu

Dotační titul

Prioritní osa 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Realizační tým

Jiří Skládanka - koordinátor projektu

Anotace

Projekt přispívá k tvorbě studijních materiálů mezioborového Všeobecného zemědělství, které je na AF MENDELU akreditováno v češtině a angličtině. Pro anglickou výuku nejsou k dispozici didaktické pomůcky nutné pro dosažení požadovaných znalostí a dovedností absolventů. Učební texty v angličtině jsou také nutné pro další akreditace. Projekt je dále zaměřen na inovaci oborů zootechnických a fytotechnických, jejichž předměty se prolínají v mezioborovém všeobecném zemědělství. Vytvořené studijní texty budou reagovat na měnící se ekonomické podmínky a na environmentální problematiku, zejména změny klimatu. Pro vyšší uplatnění absolvenů na trhu práce budou realizovány stáže u budoucích zaměstnavatelů. Projekt je určen pro akademické pracovníky a studenty AF MENDELU. Cílů projektu bude dosaženo tvorbou e-learningvých prezentací, skript, posterů, DVD nahrávek, atlasů a dalším jazykovým vzděláváním učitelů.

Klíčové aktivity

KA1 Inovace fytotechnických programů směrem k modernizaci didaktických metod

KA2 Inovace zootechnických programů směrem k modernizaci didaktických metod

KA3 Inovace studijních programů s možností mezioborvých studií směrem k výuce v AJ

KA4 Zvyšování jaykových kompetencí akademických pracovníků

KA5 Zapojení odborníků ze zahraničí do přípravy studijních programů v anglickém jazyce

KA6 Podpora stáží studentů u budoucích zaměstnavatelů

KA7 Inovace předmětů v cizích jazycích napříč obory AF

Předpokládané výstupy

V7stupem projektu budou e-learningové prezentace, postery, atlasy, videofilmy, proškolené osoby.

Monitorovací indikátory plány

Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů - vzdělávacích programů VŠ 6

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 6

Počet podpořených osob - studentů v počátečním vzdělávání 330

Počet popořených osob - studentů v dalším vzdělávání 20

Partneři projektu

AgroKonzulta poradenství, s.r.o. Žamberk

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.06.2012 - 31.05.2015

Kontaktní osoba:  doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Poslední aktualizace: 16.06.2012