Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.4.00/31.0056: Partnerství v oblasti výzkumu klimatu a adaptačních strategií

Popis projektu

Dotační titul

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

číslo prioritní osy : 7.2 (Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj)

číslo oblasti podpory : 7.2.4 (Partnerství a sítě)

číslo výzvy : 31

oblast podpory : 2.4

Realizační tým

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. :

Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. - odborný vedoucí projektu

Ing. Petra Maláčová - hlavní manažer projektu

Ing. Ivana Foitová - administrátor projektu

Ivana Kazlepková - finanční manažer

 

Mendelova univerzita v Brně (partner) :

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - odborný vedoucí projektu

Hana Kolářová - koordinátor partnera

Anotace

Hlavním cílem projektu je vznik strategického partnerství v oblasti výzkumu klimatu a adaptací na dopady klimatických
extrémů. Vznik multidisciplinárního týmu složeného z vědců zastupujících instituce terciárního vzdělávání a výzkumné
organizace vytvoří podmínky pro kvalitní výzkumnou a nadstandardní publikační činnost. Vytvoření tohoto partnerského
týmu umožní vzájemnou spolupráci v rámci vytváření kvalitních výstupů tohoto projektu (př. monografie, články v
časopisech s IF). Obsah projektu je možné shrnout do několika bodů: 1. Vznik multidisciplinárního výzkumného týmu na základě spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a spolupracujícím privátním subjektem. 2. Podpora mezinárodních mobilit, které umožní získat nové zkušenosti a znalosti v rámci stáží na významných výzkumných institucích v zahraničí. 2. Odborné semináře zahraničních vědců v ČR v rámci zvyšování kvalifikace výzkumných pracovníků a PhD studentů. Semináře vytvoří předpoklady pro vznik nových podnětů, aplikaci nových výzkumných postupů při práci celého týmu.

Klíčové aktivity

1. Vznik a formování výzkumného týmu na základě podpory spolupráce

2. Zahraniční mobility VaV pracovníků a semináře zahraničních expertů

3. Mezinárodní odborná konference

Předpokládané výstupy

Hlavní výstupy projektu:
- 4 odborné monografie
- 30 odborných článků publikovaných primárně v časopisech, indexovaných na Web of Knowledge, Scopus nebo jsou na seznamu schválených RVVI
- 10 seminářů a školení zaměřených na zkvalitnění vzdělání doktorandů,
- 40 stáží u zahraničních spolupracujících institucí

 

Dílčí cíle:
- zvýšit kapacitu LZ, tj. udržet experty či přijmout nové specialisty pro vytvoření kvalitního multidisciplinárního týmu,
- zkvalitnit vědecké znalosti a publikační kompetence předně u mladých výzkumníků prostřednictvím seminářů a stáží u zahraničních partnerů,
- prostřednictvím zahraničních stáží a přednášek zahraničních expertů získat informace o výsledcích výzkumných aktivit, znalosti o aplikaci nejnovějších výzkumných metod a technologických postupů, moderních techn. vybaveních, a navázat kvalitní i dlouhodobou spolupráci směřující ke společné projektové a publikační činnosti,
- umožnit zapojení mladých vědců partnerských institucí do kvalitních publikačních výstupů projektu ve spolupráci s významnými odborníky v oboru z ČR i zahraničí.

Monitorovací indikátory plány

Počet nově vytvořených produktů : 34

Počet podpořených osob - muži : 122

ženy :   61

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb : 63

Počet úsp.podp.osob-pracovníků v dalším vzdělávání : 30

Počet zapojených partnerů : 2

Partneři projektu

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Mendelova univerzita v Brně (partner)

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.02.2012 - 31.01.2014

Kontaktní osoba:  prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Poslední aktualizace: 14.03.2012