Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.4.00/17.0094: SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol

Popis projektu

Dotační titul

Prioritní osa 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory 7.2.4 Partnerství a sítě

Realizační tým

Ing. Pavel Horký, Ph.D. - koordinátor partnera MENDELU

Mgr. Marta Kohoutková - Metodik studentských stáží MENDELU

Anotace

Cílem projektu je podpořit spolupráci mezi partnery projektu, definovanou cílovou skupinou, aplikační a veřejnou sférou. Partneři projektu byli žadatelem cíleně vybráni z řad vysokých škol a vědecko-technických parků (VTP), členů společnosti vědecko-technických parků ČR (SVTP ČR). Projekt je v tomto ohledu jedinečný svým geografickým dopadem, neboť postihuje celou Českou republiku. Projekt posiluje spolupráci mezi partnery a cílovou skupinou díky využití komunikačních platforem, vyhledává, rozvíjí a podporuje inovační aktivity cílové skupiny na  českých vysokých školách a ve vědecko-technických parcích s cílem jejich vyšší uplatnitelnosti v aplikační sféře a tím obecně přispívá ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu. Tohoto je dosaženo formou workshopů, neformálních setkání, webového portálu Spoluprace.org, týmové práce cílové skupiny, výměny zkušeností, příkladů dobré a špatné praxe, soutěží pro studenty a stážemi cílové skupiny ve vědecko-technických parcích a inovačních firmách.

Udržitelnost projektu: 01. 9. 2014 - 31. 8. 2019

Klíčové aktivity

KA01 Preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů

KA02 Stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí

KA03 Stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách

KA04 Dlouhodobé stáže studentů ve vědecko-technických parcích

KA05 Partnerství s aplikační sférou a portál Spoluprace.org

Předpokládané výstupy

KA01 V rámci klíčové aktivity bude realizováno:
- 11 vícečlenných podpořených studentských týmů, které se pokusí převést výsledky své vědecké činnosti do
praxe s výsledkem minimálně 33 podpořených studentů. Jelikož není v ČR podobný druh podpory studentských
projektů touto jednotnou formou, jedná se českou inovaci v oblasti podpory invencí na vysokých školách,
- 2 celostátní kola soutěže o nejlepší inovativní studentský podnikatelský záměr, včetně potřebné propagace
soutěže, využití portálu Spoluprace.org, stránek žadatele a partnerů s očekávaným zapojením asi 50 studentských nápadů do soutěže a 300 konzultanských hodin pro studenty.
- vytvoření metodiky a pravidel soutěže
- vytvoření metodiky hodnocení jednotlivých podnikatelských záměrů vzhledem k jejich realizovatelnosti
- vybavení žadatele a všech partnerů projektu telekonferenční technikou
- interaktivní příručka "Zakládáme inovační firmu" vytvořená ze zkušeností podpořené cílové skupiny
- 2 společná dvoudenní networkingová setkání všech podpořených účastníků.

KA02 Klíčová aktivta bude probíhat v průběhu prvních dvou let. Podílet se na ní budou členové užšího projektového týmu a asistentka žadatele. Realizace 16 stáží ve VTP v ČR (16 podpořených osob)
Každý účastník stáže zpracuje zprávu z absolvované stáže s doporučeními pro mateřskou i hostitelskou organizaci. Zajistí zpracování vybraného příkladu dobré/špatné praxe týkající se spolupráce mezi akademickým, veřejným sektorem a aplikační sférou, který byl v dané oblasti podpořen a zajistí diseminaci těchto informací (např. formou článku na webu, prostřednictvím osobních jednání a konzultací, v bulletinech dané organizace, organizací interního workshopu apod.). 4 zahraniční jednotýdenní stáže v evropských podnikatelských inkubátorech (4 podpořené osoby) Díky realizaci zahraničních stáží dojde k přenosu poznatků ze strany zahraničního partnera. Vzniknou podrobné zprávy o absolvovaných stážích, které budou k dispozici na portále Spoluprace.org, stránkách žadatele a partnerů a budou prezentovány na setkání projektového týmu. Výstupy z těchto stáží budou využity k zpracování příručky Dobrá praxe ve VTP pro dosažení maximálního multiplikačního efektu předávaných zkušeností. Příprava prezentací - předání dobré a špatné praxe cílové skupině (na workshopech a kulatých stolech, v rámci každoroční akce Týden inovací v ČR a dalších konferencích, prostřednictvím portálu Spoluprace.org, webových stránek žadatele a jednotlivých partnerů). Příručka Dobrá praxe ve VTP v ČR a zahraničí pro zajištění maximálního multiplikačního efektu. Bude vytvořena kompilací dílčích zpráv z praxí a stáží cílové skupiny. Realizace 4 seminářů s účastní zahraničních expertů. Z každé zahraniční instituce budou v průběhu projektu pozváni její pracovníci na společné setkání projektového týmu. Diseminace příkladů dobré praxe průřezově celou cílovou skupinou. Členové projektového týmu budou dále šířit dílčí výstupy aktivtiy.

KA03  Výsledkem aktivity bude:
- 26 realizovaných krátkodobých stáží formou stínování manažerů inovačních firem - 26 podpořených osob.
Studenty budeme primárně umísťovat ve firmách geograficky blízkých lokalitě vysoké školy nebo bydliště
studenta. V případě, že nebude možné stáž realizovat v dojezdové vzdálenosti, budeme stážistům kompenzovat vedle standandně poskytovaných náhrad na stravu a jízdné proplácet i náklady na ubytování.
- průběžně aktualizovaná databáze firem obsahující minimálně 26 záznamů o společnostech poskytující stáže v
rámci předkládaného projektu
- zpracované propagační materiály tohoto typu stáže pro snazší oslovení cílové skupiny a inovačních firem
- případové studie a informace o realizovaných stážích umístěné na webu (portál Spoluprace.org, stránky žadatele a partnerů)
- metodika stáží stínování manažerů, podrobné zprávy z absolvované stáže, zlepšení kompetencí studentů -
stážistů doložené osobním dotazníkem stážisty, vytvořené vazby a kontakty studentů na firmy
- snaha zařadit stáže studentů do jejich studijních programů včetně možnosti získání potřebných kreditů v rámci
předmětu, kde bude stáž realizována. Důvodem je zvýšení motivace cílové skupiny zařadit se do stáží. Projednání s jednotlivými vyučujícími bude mít na starosti metodik.
- 3 společná setkání podpořené cílové skupiny - výměna a přenos získaných zkušeností, znalostí, networking.

KA04 Výsledkem klíčové aktivtiy bude:
- 26 podpořených osob formou stáží (kompenzace stravného, jízdného, ubytování v odůvodnitelných případech)
- 26 dílčích zpráv ze stáže, z níž bude zpracována komplexní zpráva "Metodika správné stáže ve vědecko-technologických parcích"
- informace o realizovaných stážích na portále Spoluprace.org, stránkách žadatele a jednotlivých partnerů
- snaha zařadit stáže do studijních programů zapojených studentů pro zvýšení jejich motivace stáží se účastnit
- vzniknou školící programy pro stážisty ve formě prezentací a výukových interaktivních textů.
- navázané dlouhodobé vztahy studenta/akademického pracovníka s VTP a zástupci aplikační sféry (firmy v podnikatelském inkubátoru partnera)
- zlepšení kompetencí studenta a jeho připravenost ke spolupráci s aplikační sférou
- vzniknou školící programy pro stážisty ve formě prezentací a výukových interaktivních textů
- 3 společná setkání podpořených osob pro intenzivnější předání zkušeností a získaných znalostí (pronájem místa realizace setkání na celkově přijatelném místě pro všechny úšastníky projektu - pomezí Čech a Moravy)

KA05 Výstupy aktivity:
- portál Spoluprace.org - funkční informacemi naplněný portál používaný cílovou skupinou i aplikační sférou.
Informace o všech veřejných vysokých školách a jejich klíčových pracovištích, informace o vybraných v.v.i.,
pracovištích AV a soukromých VŠ budou uveřejněny na portálu Spoluprace.org a pravidelně aktualizovány členy
projektového týmu
- vydání Katalogu vědecko-technických parků v tištěné i elektronické podobě a jeho aktualizace
- 4 celostátní tématicky zaměřené konference
- 2 regionální tématicky zaměřené worskhopy na představení špičkových regionálních pracovišť za každého
partnera a projekt
- 18 setkání všech členů projektového týmu na dvoudenním pracovně - vzdělávacím setkání pro intenzivnější
přenos zkušeností, znalostí
- pravidelný elektronický projektový zpravodaj
- informace umístěné na stránkách žadatele a partnerů projektu

Monitorovací indikátory plány

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 6

Počet podpořených osob - muži 1181

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 13

Počet podpořených osob - ženy 394

Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 100

Počet zapojených partnerů 12

Partneři projektu

Mendelova univerzita v Brně,               

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Univerzita Palackého v Olomouci,

Univerzita Hradec Králové,

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,

Vysoká škola báňská - TU Ostrava,

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání,

Technologické centrum Hradec Králové,

VTP BIC Brno,

Technologické inovační centrum Zlín,

Vědecko-technologický park Ostrava,

CzechInvest

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.09.2011 - 31.08.2014

Kontaktní osoba:  Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Poslední aktualizace: 04.09.2014