Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.4.00/17.0045: Podpora mezinárodní spolupráce - multidisciplinární témata ve vědách o živé a neživé přírodě

Popis projektu

Dotační titul

Číslo operačního programu: CZ. 1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Číslo prioritní osy: 7.2

Číslo oblasti podpory: 7.2.4

Číslo výzvy: 17

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.4

Název oblasti podpory: Partnerství a sítě

 

Název prioritního tématu:

Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky

Název projektu:

Podpora mezinárodní spolupráce - multidisciplinární témata ve vědách o živé a neživé přírodě

Support of international COOPEration - multidisciplinary themes in LIfe and mAterial sciences

Zkrácený název projektu:

COOPELIA

Realizační tým

MENDELU:

Mgr. Vilém Reinöhl, CSc. - Projektový manažer

RNDr. Tomáš Filipi, Ph.D. - Projektový manažer pro odbornou část

Ing. Michaela Ředinová - Finanční manažer

Anotace

Výzkumný ústav veterinárního lékařství (VÚVeL) společně s partnery Masarykovou univerzitou (MU), Mendelovou univerzitou v Brně (MENDELU), Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno (VFU) usilují o posílení vztahů s předními zahraničními vědeckými a výzkumnými pracovišti. Předkládaný projekt přispěje k rozšíření a prohloubení stávající spolupráce mezi pracovišti do projektu zapojenými (VÚVeL, CEITEC VFU a CEITEC MENDELU a Útvar řízení projektu CEITEC), umožní realizaci projektů mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními pracovišti, řešícími nejzávažnější výzvy dnešní doby. Právě dlouhodobé stáže, koordinačních pobyty, účast a prezentace výsledků na mezinárodních fórech, neformální setkávání a specifické vzdělávání jsou hlavními nástroji pro dosažení cíle. Kromě VŠ studentů, akademických pracovníků VŠ a dalších výzkumných pracovníků projekt podpoří další pracovníky VŠ a VVI tak, aby byla zajištěna kvalitní podpora mezinárodních projektů.

Klíčové aktivity

01 - Dlouhodobá spolupráce

02 - Podpora spolupráce

03 - Rozvíjení asistence mezinárodní spolupráci

04 - Aktivní vytváření projektových příležitostí

05 - Zvýšení kompetencí

Předpokládané výstupy

01

 • zaškolení pracovníků pro používání přístroje RIBOPRINTER, v kvantifikaci patogenů pomocí přístroje RT-PCR, v subtypizačních technikách (zaměření na AFLP techniku), praktických technikách pro modelaci stresových a barierových mechanismů patogenů, v metodách a postupech molekulární diagnostiky a epidemiologie, statistických analýz parazitologických dat, live imaging na CLSM, 3D rekonstrukce obrazu apikálního meristému pupenů
 • zaškolení v nových metodách a postupech epidemiologie infekcí volně žijích zvířat, v metodikách epidemiologie infekčních onemocnění primátů v souvislosti s ekologickými aspekty
 • studium epidemiologických modelů v parazitologii a jejich aplikace
 • v metodách molekulární detekce piroplasem
 • trénink metody reverse line blot
 • zaškolení v oblasti bioinformatiky a fylogenetické analýzy sekvencí parazitologických nematodů
 • studium nových postupů systémové biologie výnosů a funkční proteomiky, hormonální regulace v produkční fyziologii rostlin
 • zaškolení v pokročilých metodách studia exprese genů a její normalizace, moderních metodách analýzy polymorfizmu genů, SNP array
 • studium nových postupů a poznatků v oblasti hormonální regulace v produkční fyziologii rostlin
 • konfrontace metod používaných výzkumnými týmy u nás a v zahraničí

02

 • Předpokládanými odbornými výstupy aktivity jsou nové vědomosti, formální i neformální kontakty, odborné příspěvky (vystoupení) vlastní i dalších přednášejících, dokumenty pro přenos nových znalostí (prezentace, zpráva). Předpokládají se také významné výstupy neformální povahy typu sdílení zkušeností, navázání kontaktů a podnětů pro další spolupráci.

03

 • metodika nebo strategie podpory mezinárodní spolupráce (v případě MU je cílovou skupinou Útvar řízení projektu CEITEC, tj. 10 osob)
 • funkční a kvalitní systém podpory výzkumné spolupráce
 • odborná knihovna v oblasti projektového řízení

04

 • seznam klíčových networkingových akcí
 • zprávy ze služební cesty
 • databáze potenciálních partnerů
 • podněty k zapojení se do společných projektů
 • výměna a sdílení informací o připravovaných a vyhlašovaných výzvách
 • interní komunikační prostředí (podpora sdílení informací a výměny know how)

05

 • odborná knihovna, umožňující (i) zvyšování jazykových dovedností (právní a finanční angličtina) včetně učebnicpro samostudium
  (ii) rozšiřování znalostí o finančních zdrojích včetně návodů pro přípravu, řízení a další činnostinezbytné pro úspěšnou realizaci projektu (např. Rámcového programu EU)
 • vysoce kompetentní zaměstnanci podpory mezinárodní spolupráce

Monitorovací indikátory plány

01

 • počet podpořených osob: 80

02

 • počet podpořených osob: 238
 • počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 3

03

 • počet  nových produktů: podobná metodika práce na 4 pracovištích CEITEC, ve VÚVeL i pro zbytek ústavu + 1  interaktivní workshop + 3 odbodné knihovny (do celkové hodnoty monitorovacího indikátoru je započítáno vytvoření pouze 1×3 odborných knihoven)
 • počet osob poskytujících služby: celkem 6 (do celkové hodnoty monitorovacího indikátoru je započítáno 1×6 osob)
 • počet úspěšně podpořených osob celkem: 42

04

 • počet inovovaných/nově vytvořených produktů: 1 databáze potenciálních partnerů
 • počet osob poskytujících služby: celkem 6 (do celkovéhodnoty monitorovacího indikátoru je započítáno pouze 1×6 osob)
 • počet podpořených osob celkem: 42

05

 • počet nově vytvořených / inovovaných produktů: 3 odborné knihovny (do celkové hodnoty monitorovacího indikátoru je započítáno vytvoření pouze 1×3 odborných knihoven)
 • počet osob poskytujících služby: celkem 6  do celkové hodnoty monitorovacího indikátoru je započítáno   pouze 1×6 osob)
 • počet podpořených osob celkem: 23

Partneři projektu

Hlavní řešitel projektu:

Výzkumný ústav veterinárního lékařství (VÚVeL)

http://www.vri.cz/cz/coopelia_-_projekt

 

Partneři projektu:

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)

Masarykovauniverzita (MU)

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  09.05.2011 - 31.03.2014

Kontaktní osoba:  Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.

Poslední aktualizace: 25.06.2014