STRATO-NANOBIOLAB

Základní informace o projektu
Název projektu: SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE
Evidenční číslo projektu: 17A.0436
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.17A/0436
Žadatel a příjemce projektu: Mendelova univerzita v Brně
Laboratoř metalomiky a nanotechnologií

Zemědělská 1, 613 00 Brno
Česká republika
Telefon: +420 545 133 350
Přeshraniční partner projektu: Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
Tupolevova 5
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Partner projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Termín realizace: 19. 1. - 31. 5. 2015
Kontaktní E-mail rene.kizek@mendelu.cz
Finanční podpora EU: 20 000 EUR

Hlavní cíl mikroprojektu

Základní informace o projektu
Posílení integrace a dlouhodobě funkční a udržitelné spolupráce v příhraniční oblasti SR-ČR s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, rozvoj potenciálu vědeckotechnického vzdělávání, podpora udržení a rozvoje vědy a výzkumu.

Specifické cíle mikroprojektu
Rozvoj lidských zdrojů vědy a výzkumu a vědeckotechnické vzdělanosti v příhraniční oblasti. Posílení a rozvoj spolupráce a síťování v oblasti vzdělávání, inovací, vědy a výzkumu. Rozvoj odborně orientovaných vzdělávacích, inovačních a výzkumných aktivit a vytvoření stabilní spolupracující sítě na obou stranách hranice.Základní teze projektu

Záměr projektu je založit a rozvíjet spolupracující a kooperující síť pro stratosférickou a pozemní výzkumnou a vzdělávací infrastrukturu mezi Laboratoří metalomiky a nanotechnologií, Slovenskou organizácií pre vesmírne aktivity a Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p.o. Realizace projektu umožní vytvoření sítě, která přinese bezprostřední přeshraniční sdílení odborných, technických i výukových informací, prezentaci získaných pozorování odborné, ale i široké veřejnosti. Získaná data a možnosti zvýší kvalifikaci proškolených osob v regionech, což povede k lepší spolupráci vedoucí k vývoji nových technologií pro efektivní výzkum i aplikace. Projekt přináší příležitost pro zapojení dalších pracovišť, studentů a vědců do aktivit projektu. Na základě předchozích aktivit máme ověřeno, že potenciál a kapacity pro vývoj a efektivní sdílení jsou pro partnery výhodné a efektivní. Jedním z cílů je vývoj a realizace univerzální výzkumné stratosférické platformy, kterou bude možné využívat nejen pro standardní vědecké a technologické experimenty, ale také pro monitoring rychle se měnícího životního prostředí i efektivní měření pomocí moderní senzoriky.

Hlavní aktivity projektu

Vytvoření spolupracující a kooperující sítě STRATO-NANOBIOLAB v příhraničí SR-ČR

Projekt je zaměřen na vytvoření a posílení rozvíjejícího se přeshraničního partnerství mezi všemi třemi partnery projektu s cílem kodifikovat základní pravidla spolupráce formou Smlouvy o spolupráci. Cílem je jednotná a jasná prezentace cílů spolupráce, priorit, publicita aktivit u všech signatářů této smlouvy směrem ke třetím osobám se záměrem získávání dalších subjektů přistoupivších k této smlouvě.

V rámci aktivity bude realizována úvodní jednodenní konference (Brno) a diskuse nad obsahem a formou spolupracující přeshraniční sítě. Budou vytýčeny jednotlivé milníky, hlavní směry spolupráce a schváleny první úkoly na období 6 měsíců včetně jejich časového a odborného plnění.

Výstupem akce bude elektronický sborník zásadních příspěvků z konference, prezentace orientované na posilování partnerství mezi jednotlivými členy sítě.

 

Společné vzdělávací a motivační akce

Náplní projektu je příprava, koordinace a realizace vzdělávacích akcí na obou stranách hranice. Projekt předpokládá následující skupiny vzdělávacích akcí:


1) Závěrečná konference – otevřené závěrečné setkání partnerů a účastníků projektu – odborný program, diskuse, závěry, publicita akce, konání i výstupů celého projektu (Slovensko - zřejmě Žilina)
2) 3 semináře - školení - z důvodu zpracování analýz, studií a strategií zaměřených na podporu spolupráce a síťování a podpory inovací a výzkumu budou realizovány v průběhu projektu tři samostatné workshopy, které přinesou a shrnou potřebné zkušenosti a možnosti pro posílení této spolupráce
3) 14 kurzů

 

Soutěž podporující inovace a výzkum „Hledáme nové výzkumné talenty"

Projekt je orientován zejména na mladé lidi z obou stran hranice, které bychom chtěli podpořit a motivovat do inovačních aktivit směrem k návrhu a vývoji vybraných komponent stratosférické platformy, jak části technologické, tak vědecké.

V rámci projektu je příprava a vyhlášení odborné soutěže pro vysokoškolské studenty a mladé výzkumníky, která bude dělena do dvou oblastí: (1) technické řešení základní platformy a (2) vědecké experimenty (tématem soutěže bude výzkum vlivu kosmického záření na biologické struktury).

V rámci realizace aktivity budou vytvořena pravidla, formuláře a text zadání pro soutěž a soutěžící. Bude zajištěno jejich zveřejnění elektronickou formou na webech a komunikačních kanálech všech třech partnerů. Soutěž bude vyhlášena zejména ve VŠ a odborných kruzích na obou stranách hranice a bude zpracována mediální informace o jejím zahájení.

Klíčovým cílem partnerů v této aktivitě je vývoj a realizace nízkonákladové experimentální stratosférické platformy pro výzkum, vývoj a inovace v rámci aktivit studentů z obou zemí v příhraničním regionu za aktivní účasti mladých lidí z obou stran hranice

Testování společné experimentální platformy a společný workshop

Náplní workshopu je nezbytné testování techniky platformy a vědeckých experimentů na zemi, včetně vzájemného propojení, včetně modulu umožňujícího přenos digitálních obrazových informací z průběhu letu do řídícího centra. Dále bude testována komunikace mezi vlastním letovým počítačem a počítačem řídícím letovou experimentální platformu.

Testovací start proběhne díky omezením řízení letového provozu SR a Leteckého úřadu z letiště ve Spišské Nové Vsi. V další fázi po úspěšných zkouškách bude následovat implementace vybraných experimentů. Bude nezbytné zajistit přípravu jednoho ověřovacího letu stratosférického balónu, zajistit vyhodnocení výsledků letu a experimentů a publikování výsledků, závěrů a poznatků.

Publicita projektu, aktivit a výstupů

Sdružuje činnosti související se zajištěním publicity projektu a obsahuje zejména přípravu a realizaci internetové stránky v rámci stránek slovenského partnera.

Dále bude v rámci aktivity připravena a zajištěna publicita projektu formou informační tabule publicity. Členové projektového týmu zajistí návrh a sazbu prvků publicity celého projektu. Odborní pracovníci budou také připravovat podklady pro sestavení a zveřejnění tiskových zprávy z významných aktivit projektu.Finanční podpora EU

Projekt byl podpořen z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů regionu Bílé Karpaty ve výši 20000 EUR.