Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.3.00/30.0017: Postdoktorandi v oborech biologických věd na MENDELU

Popis projektu

Dotační titul

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Realizační tým

Ing. Zuzana Trojáková - manažer projektu

Ing. Michaela Ředinová - finanční manažer

Ing. Tomáš Filipi, Ph.D. - koordinátor AF

Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. - koordinátorka LDF (MD)

Ing. Tomáš Májek - koordinátor LDF - zástup za Dr. Pancovou-Šimkovou

10 mentorů a 11 postdoktorandů AF a LDF

Anotace

Dlouhodobý záměr zavazuje Mendelovu univerzitu v Brně zařadit se mezi univerzity výzkumného typu a na AF
vzniklo pracoviště centra excelentní vědy CEITEC MENDELU. Pro naplnění dlouhodobého záměru a cílů
excelence je nezbytné zkvalitnit výstupy výzkumné činnosti, a to zejména počet publikací v impaktovaných
časopisech a výraznější zapojení do mezinárodních výzkumných projektů. Vytvoření 10 postdoktorandských míst
v biologických oblastech výzkumného zaměření univerzity je proto jedním z vhodných nástrojů. Místa budou
obsazena v mezinárodním výběrovém řízení s takovými kritérii, která zajistí přijetí kvalitních zájemců s
perspektivou nejen vlastního osobního rozvoje především díky stážím na špičkových zahraničních pracovištích,
ale také s perspektivou předání zkušeností a znalostí definované cílové skupině na univerzitě. Budou pořádány
semináře a kurzy pro pracovníky ve V+V a studenty a postdoktorandi také povedou výuku a práce studentů
magisterských a doktorských studijních programů.

Klíčové aktivity

1. Příprava cílové skupiny v integrované oblasti výzkumu zaměřeném na adaptaci rostlin na podněty z vnějšího prostředí.
2. Příprava cílové skupiny v integrované oblasti výzkumu zaměřeném na
studium biologických procesů vedoucích k lepšímu využití dřevin
3. Prohloubení spolupráce s partnerskými pracovišti v zahraničí
prostřednictvím postdoků


Předpokládané výstupy

V rámci klíčové aktivity 1 a 2 vznikne zcela nový systém přenosu informací mezi členy výzkumných týmů ­ formou Journal Clubs. Každý z 10 postdoků se aktivně zúčastní jednoho ze čtyř Journal Clubs ročně, celkem se uskuteční 12
Journal klubů.
Dále se postdoci zúčastní celkem 8 konferencí v zahraničí a publikují minimálně 2 impaktované články.
Prostřednictvím klíčové aktivity se změní systém přenosu informací mezi členy výzkumného týmu, budou
zavedeny nové způsoby diskuse o vědeckých problémech, dojde k výraznému vzájemnému odbornému
obohacení mezi členy výzkumných týmů a dojde k výraznému kvalitativnímu posunu pokud jde o dložitelné
výstupy vědeckého bádání (publikace, články, přednášky, metodiky, aplikovatelné výstupy).

V případě všech stáží postdoků na uvedených pracovištích dojde především k prohloubení dříve navázané
odborné spolupráce. Realizace projektu umožní organizaci střednědobého pobytu s konkrétní společnou
výzkumnou činností na partnerském pracovišti.

Monitorovací indikátory plány

-

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.01.2012 - 31.12.2014

Kontaktní osoba:  Ing. Zuzana Trojáková

Poslední aktualizace: 09.01.2013