Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.4.00/17.0027: MENDELU NETWORKING

Popis projektu

Dotační titul

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2.4 Partnerství a sítě

 

Realizační tým

Manažer projektu: Ing. Ivo Bezecný

Finanční manažer/Asistent manažera: Ing. Tereza Matějová

Garant odborných výstupů: bude jmenován ZF MENDELU

Koordinátor pro práci s cílovou skupinou: bude jmenován ZF MENDELU

Garant KA 2:

Garant KA 3: Ing. Tomáš Halva, Jihomoravské inovační centrum

Garant KA 4: Ing. Ivo Bezecný

Koordinátor přípravy odborných interaktivních kurzů (KA 5):

Koordinátor VFU: Ing. Leona Sapíková

Fakultní koordinátoři: pracovníci projektových center fakult

 

 

Anotace

Charakteristickými stránkami současného výzkumu jsou multidisciplinarita, internacionalizace a týmová práce. Některým zástupcům cílové skupiny, zejména projektovým administrátorům a projektové podpoře obecně, na MENDELU a na VFU chybí jak rozvinuté externí vazby na další, zejména zahraniční, pracoviště tak i zázemí pro podporu výzkumných a vývojových aktivit. Řešený projekt si klade za cíl identifikovaný nedostatek odstranit a prostřednictvím realizovaných aktivit přispět jednak k rozvoji manažerské odbornosti pracovníků projektové podpory, zlepšení jejich jazykových znalostí a k navázání spolupráce s pracovníky vykonávajícími podobnou činnost na domácích i zahraničních univerzitách. Dosáhnout toho chceme prostřednictvím odborných stáží, networkingových aktivit, interaktivních workshopů, seminářů a konferencí se zapojením zahraničních odborníků a podporou vzdělávacích a tréninkových aktivit vedených centry projektové podpory na MENDELU a VFU.

AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE AKTIVIT PROJEKTOVÉHO CENTRA MENDELU V DOBĚ UDRŽITELNOSTI I PO NÍ NALEZNETE NA http://optc.mendelu.cz.

Klíčové aktivity

1. Spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a platformami prost¨řednictvím zahraničních stáží a odborných praxí; 2. Spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a výzkumnými organizacemi prostřednictvím tuzemských stáží a networkingových aktivit; 3. Podpora spolupráce mezi MENDELU a komerční sférou; 4. Nezworking projektových center se zaměřením na střední a jihovýchodní Evropu; 5. Specializövané odborné kurzy, semináře a konference na podporu rozvoje znalostí projektového managementu, networkingu a odpovídajících měkkých dovedností; 6. Zlepšení efektivnosti networkingu za účelem prohloubení spolupráce prostřednictvím rozvoje jazykových dovedností; 7.Školení a poradenství pro cílovou skupinu zaměřené na posílení absorpční kapacity pro domácí i zahraniční granty; 8. Podpora činnosti projektové kanceláře na VFU Brno.

Předpokládané výstupy

Realizace 4 dlouhodobých (střednědobých stáží) zástupců LDF, ICV, AF, PC na partnerských pracovištích v ČR a Zahraničí

Realizace kurzů a seminářů na podporu odborného rozvoje pracovníků podpory V+V a projektových maanžerů

Realizace krátkodobých stáží a pobytů na pracovištích podpory V+V v zahraničí (networking)

Realizace kurzů a aktivit podporujících spolupráci s praxí

Monitorovací indikátory plány

Všech aktivit projektu se účastní 650 mužů a 658 žen.

Partneři projektu

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Jihomoravské inovační centrum

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.06.2011 - 31.05.2014

Kontaktní osoba:  Ing. Ivo Bezecný

Poslední aktualizace: 08.03.2019