Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.4.00/16.0006: Metodika Full Cost na Mendelově univerzitě v Brně

Popis projektu

Dotační titul

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.4 Partnerství a sítě
Číslo výzvy: 16
Název výzvy: Výzva č. 2.4 Žádost o finanční podporu z OP VK

Realizační tým

Hlavní manažer projektu - Mgr. Lenka Štěrbová
Finanční manažer - Ing. Iris Langerová
Asistent hlavního manažera projektu - Bc. Lucie Rysková
Garant odborných aktivit - JUDr. Věra Sedlářová
Odborní pracovníci - 11 osob
Techničtí pracovníci - 2 osoby

Anotace

Projekt je zaměřen na vytvoření metodiky přímých a nepřímých nákladů v podmínkách Mendelovy univerzity v
Brně. Tato metodika umožní sledování a vykazování skutečně vynaložených nákladů na projekty (a to přímých i nepřímých). Znalost skutečných projektových nákladů umožní instituci fungování na bázi finanční udržitelnosti a prostřednictvím modernizace systémů řízení přispěje k posílení konkurenceschopnosti a zároveň podpoří spolupráci s aplikační sférou. Během projektu bude navázána spolupráce nejen s odborníky, ale i s tuzemskými univerzitami a univerzitami zahraničními, které již Full Cost aplikují. Předpokladem využití nové metodiky na MENDELU je provedení úpravy stávajících softwarů, zejména informačního ekonomického systému SAP, Facility management, Univerzitního informačního systému a proškolení jejich uživatelů. Navržený model bude schválen nezávislou auditorskou společností.

Klíčové aktivity

1. Analýza nepřímých nákladů a stanovení rozvrhových základen
2. Vypracování metodiky úplných nákladů a příprava interních pravidel
3. Informatické řešení Full Cost aplikace, konfigurace informačních systémů a provedení pilotáže
4. Realizace auditu metodiky Full Cost
5. Proškolení cílových skupin

Předpokládané výstupy

Cílem projektu je vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které podpoří zavedení metody úplných nákladů (full cost) v podmínkách řízení univerzity.

Monitorovací indikátory plány

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 1
Počet podpořených osob - muži - 35
Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 17
Počet podpořených osob - ženy - 32
Počet úsp.podp.osob-pracovníků v dal.vzděl. - 120

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.03.2011 - 31.12.2013

Kontaktní osoba:  Mgr. Lenka Štěrbová

Poslední aktualizace: 23.02.2014