Cíle projektu

Prvořadým cílem projektu je vytvoření partnerské sítě mezi veřejnými VŠ (VUT, MENDELU a MU) a soukromými podniky (MTE, Clonestar, Radanal a VUP) v oblasti bionanotechnologií a metalomiky s vazbou na nově vznikající centra excelence s infrastrukturní podporou (CEITEC, FNUSA-ICRC) a mezinárodní aktivity v oblasti UNEP, WHO včetně zahraničních partnerských institucí (Španělsko, Velká Británie, Slovensko, Bulharsko). Zintenzivnění vzájemné spolupráce v rámci partnerské sítě má výrazně zlepšit komunikaci a vést k přípravě společných projektů financovaných Technologickou agenturou ČR, případně k realizaci aplikovaného projektu v rámci celoevropských finančních aktivit.

Výsledkem projektu bude zvýšená spolupráce, komunikace a přenos informací mezi jednotlivými subjekty. Výrazně se zlepší přenos a využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe a výuky a také z praxe do výuky. Kromě toho výuková činnost může velmi flexibilně reagovat na změny na trhu práce.

Dílčí cíle projektu jsou:

  • Vytvoření partnerské sítě jednotlivých výzkumných skupin ze zapojených subjektů a zahraničních partnerů
  • Významné zasíťování pracovníků NanoBioMetalNet do velkých infrastrukturních projektů (CEITEC, ICRC)
  • Přímá vazba na projekty mezinárodního významu v oblasti životního prostředí (UNEP Lead and Cadmium Activities) a lidského zdraví (WHO detection of cancer and/or virus)
  • Zvýšení a posílení technologického a organizačního zázemí umožňujícího přenos výsledků a sdílení know-how mezi partnery sítě
  • Pořádaní seminářů a workshopů, které budou cíleně směřovány na řešení konkrétních výzkumných úkolů a úskalí prohlubujících a především usnadňujících vzájemnou spolupráci
  • Příprava stáží a odborných praxí studentů a mladých vědeckých pracovníků upevňujících spolupráci mezi subjekty tuzemskými i mezinárodními (se zohledněním transferu technologií, viz příloha) s podporou získávání jazykových kompetencí
  • Vzájemná konzultační činnost vysokých škol a aplikační sféry

Přehled laboratorních modulů - NANOBIOMETALNET

Seznam jednotlivých pracovních modulů na základě výběrových řízení je veden v Laboratoři metalomiky a nanotechnologií, Středoevropský technologický institut v Brně. Každý pracovní modul je řádně označen jeho názvem včetně informací o projektu. Další podrobnější informace k jednotlivým modulům jsou průběžně doplňovány na internetových stránkách projektu http://web2.mendelu.cz/af_239_nanotech/5dp.php?ip=5&s=1

1. Modul magnet – Magna Pure mikroseparátor (práce s nukleovými kyselinami)

Moduly slouží pro automatickou izolaci nukleových kyselin. Izolace genomové nukleové kyseliny z reálného vzorku bez nutnosti náročné lidské obsluhy. Kvalita získaných nukleových kyselin je následně ověřena moduly elektro a foto.

2. Modul magnet – Izolátor paramagnetických a superparamagnetických částic

Technická infrastruktura využívající modul magnet – Izolátor paramagnetických a superparamagnetických částic. Příprava sklíček pro hybridizační experiment, optimalizace celého postupu. Aplikace připraveného vzorku, za využití izolátoru paramagnetických a superparamagnetických částic pro izolované nukleové kyseliny.

3. Modul magnet – detekční zařízení částic (technologie práce na čipech)

Technická infrastruktura využívající modul magnet detekční zařízení částic (technologie práce na čipech). Provedení hybridizace připraveného vzorku na sklíčku. Elektrochemická detekce jednotlivých hybridizovaných sklíček a následně jejich vyhodnocení modulem vyhodnocovacích nástrojů.

4. Modul měřič elektro (elektrochemický detekční systém v automatizovaném režimu)

Technická infrastruktura využívající modul měřič elektro (elektrochemický detekční systém v automatizovaném režimu). Modul aplikujeme na využití detekce iontů těžkých kovů. Systém umožňuje automatickou detekci kademnatých iontů. Technicky je tvořen robotickým ramenem, umožňujícím přesun elektrodového holderu pro různé vzorky. Zařízení je dále tvořeno speciálním potenciostatem pro vyhodnocování získaných dat.

5. Modul měřič foto

Technická infrastruktura využívající modul měřič foto. Porovnání elektrochemické a fotometrické detekce zinečnatých a měďnatých iontů a nukleových kyselin. Závislost zinečnatých a měďnatých iontů na koncentraci, určeno elektrochemicky. Závislost zinečnatých a měďnatých iontů na koncentraci, určeno fotometricky. Současné (elektrochemické a fotometrické) zinečnatých a měďnatých iontů.
6. Modul environment (práce na různých typech iontově selektivních elektrod)

Technická infrastruktura využívající modul environment. Jednotlivé moduly umožňují provedení analýzy vybraných iontů. Celý systém je kontrolovaný počítačem, včetně vyhodnocení získaných experimentálních dat.

7. Modul magnet vzorkovač

Technická infrastruktura využívající modul magnet vzorkovač. Jednotlivé moduly umožňují provedení analýzy vodivostních a pH. Celý systém je kontrolovaný počítačem, včetně vyhodnocení získaných experimentálních dat.

8. Modul magnet – pracovní magnetický modul

Modul magnet – pracovní magnetický modul je aplikován pro práci s různými typy magnetizovatelných částic.

9. Balík vyspělých vizualizačních nástrojů

Balík vyspělých vizualizačních nástrojů je aplikován pro práci a vyhodnocování získaných dat z modul magnet – Izolátor paramagnetických a superparamagnetických částic a modul magnet detekční zařízení částic