Systém Info Min. technologie

Minimalizační technologie


V prezentaci je připraven katalog minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. Katalog je určen především pro doplnění a zkvalitnění výuky v rámci studia předmětu Obecná produkce rostlinná a Minimalizace zpracování půdy na agronomické fakultě, ale i dalších předmětů zajišťovaných Ústavem obecné produkce rostlinné na jiných fakultách Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Kromě toho je katalog využitelný i pro zemědělskou praxi a odbornou veřejnost.

Katalog zahrnuje přehled hlavních typů minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů vybraných druhů obilnin, luskovin, olejnin, okopanin a jetelovin. U jednotlivých technologií byly k pracovním operacím doplněny údaje o spotřebě nafty (l.ha-1), potřebě času (h.ha-1) a přímých nákladech (Kč.ha-1) bez členění na náklady fixní a variabilní. Údaje jsou vztaženy na průměrné půdní podmínky a na průměrné roční využití moderních strojních souprav ve velkých a středních podnicích. V zemědělském provozu mohou být tyto údaje v určitém rozmezí ovlivněném půdními podmínkami a použitím konkrétních strojů. Uvedené přímé náklady jsou bez ceny osiva a herbicidů. K jednotlivým pracovním operacím jsou zařazeny ukázky strojů a nářadí. Katalog rovněž obsahuje ukázky porostů plodin založených vybranými technologiemi.

Internetová prezentace je vytvořena tak, aby mohla být průběžně doplňována a inovována.

Katalog vznikl ve spolupráci s Katedrou zemědělských strojů Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

Poděkování
Děkujeme za spolupráci na projektu Doc. Ing. Josefu Hůlovi, CSc. z ČZU v Praze, výrobcům a prodejcům zemědělské techniky, kteří poskytli dokumentaci k ukázkám strojů a nářadí a všem kolegům a spolupracovníkům z Ústavu obecné produkce rostlinné MZLU v Brně. Tato prezentace vznikla za podpory projektu Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT ČR č. 1172 v roce 2003.

Autoři:
Ing. Blanka Procházková, CSc.
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
MZLU Brno, Ústav obecné produkce rostlinné

Programoval:
Mgr. Leoš Neudert