Informační gramotnost
(IGPA)

Informační a komunikační technologie dnes potkáváme takřka na každém kroku. Orientace v základních počítačových pojmech, přehled o používaných technologiích a dodržování elementárních bezpečnostních zásad tedy bezesporu patří k základnímu vzdělání. Ne každý měl však možnost toto vzdělání získat, je proto namístě jej doplnit. V úvodních kapitolách tohoto kurzu se studující seznámí se základními pojmy používanými v souvislosti s informačními technologiemi, s historií počítačů, či se zásadami, které je třeba dodržovat, aby dlouhodobá práce s PC neohrožovala lidské zdraví. Následují kapitoly věnované hardwaru počítače, jeho periferiím, operačním systémům, formátům souborů, počítačovým sítím, jejich službám (zejména WWW a e-mailu), bezpečnosti v internetu a úvodu do kryptologie. Závěrečná část je věnována metodice využití informačních technologií ve výuce, tedy eLearningu, tvorbě eLearningových kurzů a metodice tvorby didaktických testů. Studium kurzu tak umožňuje získat všechny potřebné znalosti, kterými by měl být vybaven každý učitel na libovolném stupni školy. Co je potřeba vědět před započetním studia: Studium tohoto eLearningového kurzu nevyžaduje žádné speciální znalosti. Text je vystavěn tak, aby vysvětloval vše od základů a byl tak pochopitelný i pro člověka, který má o informačních technologiích pouze povšechné povědomí.