Vývojová psychologie
(VYPSYCH)

Tento kurz je určen pro studenty prvních ročníků bakalářských
studijního programu Specializace v pedagogice. Cílem kurzu je prohloubit
dosavadní psychologické znalosti studentů a rozšířit je o oblasti,
které jsou pokryty vědním oborem vývojová psychologie. Vývojová
psychologie je důležitou součástí studia budoucích pedagogů a je i
předmětem státních závěrečných zkoušek na konci studia.

Před absolvováním tohoto kurzu má student již absolvovány základy
psychologie a je tak již obeznámen se základními pojmy, které vývojová
psychologie využívá. Předpokladem pro absolvování tohoto kurzu tedy je
disponování základními psychologickými poznatky na přiměřené úrovni.

Vývojová psychologie je jednou ze základních psychologických
disciplín a tvoří tak součást vědomostní základny, na kterou budou
studenti navazovat v průběhu svého studia v dalších psychologických
disciplínách. Budování této vědomostní základny je významné zejména
proto, že díky ní chápou základní pojmy a vztahy, což jim při následném
studiu aplikovaných psychologických disciplín umožní soustředit se na
chápání širších souvislostí. Kromě předávání teoretických poznatků je
v tomto kurzu patrná i významná návaznost na aplikaci vývojově
psychologických znalostí v budoucí pedagogické praxi studentů.