Výchovné poradenství
(VYPOR_1)

E-learningový kurz Výchovného poradenství je určen pro studenty 2. ročníku studijního programu Specializace v pedagogice. Jeho cílem je seznámit studenty s historií a aktuální problematikou výchovného poradenství na střední škole a na praktických příkladech poskytnout ucelené informace o stěžejních okruzích výchovného poradenství v prostředí střední školy. Konkrétně je cílem e-learningového kurzu naučit studenty rozpoznávat příznaky a příčiny výchovných problémů a poruch chování, odlišit poruchy chování od neobvyklých projevů chování, odlišit poruchy chování od vývojově podmíněných projevů chování, řešit nejčastější výchovné problémy současných žáků středních škol a komunikovat s rodiči problémových žáků. Součástí je seznámení s problematickou kariérového poradenství a volby povolání jakožto integrální součásti výchovného poradenství.