Psychologie práce
(PSYPRA)

Tento kurz je určen pro studenty třetích ročníků bakalářských studijního programu Specializace v pedagogice. Cílem kurzu je prohloubit dosavadní psychologické znalosti studentů a rozšířit je o oblasti, které jsou pokryty vědním oborem psychologie práce. Psychologie práce je důležitou součástí studia budoucích pedagogů a je i předmětem státních závěrečných zkoušek na konci studia.

Před absolvováním tohoto kurzu má student již absolvovány základy psychologie a předměty pokrývající látku základních psychologických disciplín, zejména obecné psychologie, sociální psychologie a vývojové psychologie, ale i aplikovaných psychologických disciplín, např. pedagogické psychologie, a také příbuzných disciplín, např. pedagogickou komunikaci. Předpokladem pro absolvování tohoto kurzu tedy je disponování již ucelenými psychologickými poznatky na přiměřené úrovni.

Vzhledem k tomu, že v kurzu psychologie práce studenti navazují na vědomostní základnu, díky níž chápou základní pojmy a vztahy, mohou se soustředit na chápání širších souvislostí. Kromě předávání teoretických poznatků je v tomto kurzu patrná i významná role aplikované sociální psychologie, aplikované sociální psychologie práce a aplikované psychologie práce, která mimo jiné reflektuje i návaznost na pedagogické praxe studentů v rámci jejich studia.