• Cílem kurzu Pedagogická diagnostika je:

  • Seznámit se s terminologií, základní metodologií pedagogické diagnostiky.
  • Naučit se ji vnímat jako samostatnou pedagogickou disciplínu.
  • Poznat, jaké diagnostické nástroje využívá.
  • Pochopit její význam v procesu výchovy a vzdělávaní.
  • Naučit se poznatky teorie aplikovat v praxi.
  Self enrolment
 • Cíle kurzu:

  • Seznámit se s terminologií, vymezením pedagogické komunikace.
  • Poznat základní metody, které se uplatňují při zkoumání pedagogické komunikace.
  • Zjistit, co je obsahem verbální a neverbální komunikace.
  • Pochopit význam pedagogické komunikace a pokusit se ho vnímat v širokém spektru věd o výchově (edukačních věd).
  • Naučit se poznatky teorie aplikovat v praxi učitele.
  Self enrolment
 • Tento kurz je určen pro studenty třetích ročníků bakalářských studijního programu Specializace v pedagogice. Cílem kurzu je prohloubit dosavadní psychologické znalosti studentů a rozšířit je o oblasti, které jsou pokryty vědním oborem sociální psychologie. Sociální psychologie je důležitou součástí studia budoucích pedagogů a je i předmětem státních závěrečných zkoušek na konci studia.

  Self enrolment
 • Výukový kurz je určen pro potřeby výuky a samostudia předmětu „Oborová didaktika“. Jeho obsahem jsou důležitá témata oborové didaktiky zaměřené na didaktiku odborných předmětů na středních odborných školách. Zvláštní pozornost u jednotlivých problémových okruhů jsme věnovali aplikačním modelovým příkladům z odborných předmětů na středních školách.

  Cílem výukového kurzu je osvojení vybraných vědomostí a dovedností z oblasti výukových cílů, obsahu výuky, vyučovacích principů, výukových metod, organizačních forem a materiálních prostředků vyučování v odborných technických předmětech na středních školách ve vazbě na vědní disciplíny příslušných oborů. U každého modulu jsou na úvod uvedeny výukové cíle tématu, poté vlastní výklad řešené problematiky a na závěr kontrolní otázky a úkoly a testové otázky.  U testových otázek je vždy jedna odpověď správná.  
  Studium výukové opory předpokládá základní znalosti z obecné pedagogiky a obecné didaktiky (předmět pedagogiky, výukový proces, výukové cíle, obsah výuky, metody, formy a prostředky výuky, osobnost učitele, příprava výuky).

  Self enrolment
 • Předložený e-learningový kurz je určen studentům učitelství praktického vyučování pro střední odborné školy. Je zaměřen na problematiku cílů, obsahu, didaktických zásad, metod, forem a prostředků praktického vyučování v odborných předmětech na středních odborných školách (technické obory, obory obchodu a služeb). Pro učitele praktického vyučování je didaktika praktického vyučování profilovou studijní disciplínou, bez které se v pedagogické praxi neobejdou. Důležitá je aplikace teoretických poznatků z obecné didaktiky a psychologie na výuku praktického vyučování a odborného výcviku v technických předmětech a předmětech obchodu a služeb na středních odborných školách. Zapracovány jsou také poznatky k problematice bezpečnosti práce, legislativy v práci učitele praktického vyučování a modernizaci vyučovacího procesu. Využít ji mohou studenti učitelství praktického vyučování, učitelé praktického vyučování a odborného výcviku v praxi středních odborných škol se zaměřením na technické obory a obory obchodu a služeb, učitelé jakékoliv dílenské výuky na základních, středních i vysokých školách i vedoucí zájmových kroužků v technických oborech.

  Self enrolment
 • Informační a komunikační technologie dnes potkáváme takřka na každém kroku. Orientace v základních počítačových pojmech, přehled o používaných technologiích a dodržování elementárních bezpečnostních zásad tedy bezesporu patří k základnímu vzdělání. Ne každý měl však možnost toto vzdělání získat, je proto namístě jej doplnit. V úvodních kapitolách tohoto kurzu se studující seznámí se základními pojmy používanými v souvislosti s informačními technologiemi, s historií počítačů, či se zásadami, které je třeba dodržovat, aby dlouhodobá práce s PC neohrožovala lidské zdraví. Následují kapitoly věnované hardwaru počítače, jeho periferiím, operačním systémům, formátům souborů, počítačovým sítím, jejich službám (zejména WWW a e-mailu), bezpečnosti v internetu a úvodu do kryptologie. Závěrečná část je věnována metodice využití informačních technologií ve výuce, tedy eLearningu, tvorbě eLearningových kurzů a metodice tvorby didaktických testů. Studium kurzu tak umožňuje získat všechny potřebné znalosti, kterými by měl být vybaven každý učitel na libovolném stupni školy. Co je potřeba vědět před započetním studia: Studium tohoto eLearningového kurzu nevyžaduje žádné speciální znalosti. Text je vystavěn tak, aby vysvětloval vše od základů a byl tak pochopitelný i pro člověka, který má o informačních technologiích pouze povšechné povědomí.

  Self enrolment
 • Cíle e-learningového kurzu:

  • Orientovat se v základních pojmech marketing, marketing školy, marketingové řízení školy, komunikace
   školy, vnitřní marketing, relační marketing školy. Objasnit specifika školního
   marketingu.
  • Osvojit si principy marketingové komunikace a její využití v praxi.
  • Vytvořit schéma postupu při tvorbě koncepce školního marketingu.
  • Hodnocení výsledků marketingového řízení školy, objasnit rozdíl mezi evaluací školy a marketingovým auditem.
  Self enrolment
 • Cíle kurzu:

  • Vybavit studenty specifickým pojmoslovím a okruhem základních myšlenek z předmětu „Prevence sociálně patologických jevů".
  • Naučit studenty orientaci v prostoru předmětu „Prevence sociálně patologických jevů“ a jeho souvislostech v transdisciplinárním kontextu.
  • Motivovat studenty k jejich vlastní aktivitě při učení.
  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation

  • Courses

   • Studijní obor Učitelství odborných předmětů (UOP)

You are not logged in. (Login)