• Cílem kurzu Obecná psychologie je poznání psychických procesů, stavů a vlastností, které vytváří bezprostřední rámec všech psychických stránek. Na základě úspešného absolvování kurzu budou studenti schopni objasnit základní znaky a funkce psychických jevů, popsat a vysvětlit základní druhy psychických jevů (psychické procesy, stavy a vlastnosti).

  Self enrolment
 • Tento kurz je určen pro studenty prvních ročníků bakalářských
  studijního programu Specializace v pedagogice. Cílem kurzu je prohloubit
  dosavadní psychologické znalosti studentů a rozšířit je o oblasti,
  které jsou pokryty vědním oborem vývojová psychologie. Vývojová
  psychologie je důležitou součástí studia budoucích pedagogů a je i
  předmětem státních závěrečných zkoušek na konci studia.

  Před absolvováním tohoto kurzu má student již absolvovány základy
  psychologie a je tak již obeznámen se základními pojmy, které vývojová
  psychologie využívá. Předpokladem pro absolvování tohoto kurzu tedy je
  disponování základními psychologickými poznatky na přiměřené úrovni.

  Vývojová psychologie je jednou ze základních psychologických
  disciplín a tvoří tak součást vědomostní základny, na kterou budou
  studenti navazovat v průběhu svého studia v dalších psychologických
  disciplínách. Budování této vědomostní základny je významné zejména
  proto, že díky ní chápou základní pojmy a vztahy, což jim při následném
  studiu aplikovaných psychologických disciplín umožní soustředit se na
  chápání širších souvislostí. Kromě předávání teoretických poznatků je
  v tomto kurzu patrná i významná návaznost na aplikaci vývojově
  psychologických znalostí v budoucí pedagogické praxi studentů.

  Self enrolment
 • Cíle e-learningového kurzu:

  • Vybavit studenty základním pojmoslovím a okruhem základních myšlenek z oboru „Teorie a metodika výchovy“.
  • Naučit studenty orientaci v různých náhledech výchovného působení.
  • Motivovat studenty k detailnějšímu studiu „výchovy“.
  Self enrolment
 • Cíle kurzu Sociální pedagogika spočívají v získání širokého rozhledu, přiměřených znalostí a dovedností studentů o závažné problematice sociálně pedagogického vnímání souvislostí v situacích edukačního prostředí.

  Obsah kurzu tvoří mozaika pohledů na problematiku prostředí mladých osob s ohledem na dřívější období a s perspektivou dalších částí osobního vývoje, přiblížení možností prevence a formování člověka prostřednictvím výchovně vzdělávacího, mimoškolního, rodinného a jiného působení. Zvláštnosti klimatu ve výchovných opatřeních, otázky prevence a korekce sociálně patologických jevů v souvislosti s hledáním místa mladých lidí ve společnosti, problematika životního způsobu a stylu mladých, mezigenerační vztahy, i možnosti řešení konfliktů etnik a národností doplňují výčet sledovaných okruhů.

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation

  • Courses

   • Studijní obor Učitelství praktického vyučování a o...

You are not logged in. (Login)