• Tento kurz je určen pro studenty třetích ročníků bakalářských studijního programu Specializace v pedagogice. Cílem kurzu je prohloubit dosavadní psychologické znalosti studentů a rozšířit je o oblasti, které jsou pokryty vědním oborem sociální psychologie. Sociální psychologie je důležitou součástí studia budoucích pedagogů a je i předmětem státních závěrečných zkoušek na konci studia.

  Self enrolment
 • Předložený e-learningový kurz je určen studentům učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Obsahuje poznatky pro kurzy Didaktika praktického vyučování I. a Didaktika praktického vyučování II. Je zaměřen na problematiku cílů, obsahu, didaktických zásad, metod, forem a prostředků praktického vyučování v odborných předmětech na středních odborných školách (technické obory, obory obchodu a služeb). Pro učitele praktického vyučování je didaktika praktického vyučování profilovou studijní disciplínou, bez které se v pedagogické praxi neobejdou. Důležitá je aplikace teoretických poznatků z obecné didaktiky a psychologie na výuku praktického vyučování a odborného výcviku v technických předmětech a předmětech obchodu a služeb na středních odborných školách. Zapracovány jsou také poznatky k problematice bezpečnosti práce, legislativy v práci učitele praktického vyučování a modernizaci vyučovacího procesu. Využít ji mohou studenti učitelství praktického vyučování, učitelé praktického vyučování a odborného výcviku v praxi středních odborných škol se zaměřením na technické obory a obory obchodu a služeb, učitelé jakékoliv dílenské výuky na základních, středních i vysokých školách i vedoucí zájmových kroužků v technických oborech.

  Self enrolment
 • Výukový kurz je určen pro potřeby výuky a samostudia předmětu „Oborová didaktika“. Jeho obsahem jsou důležitá témata oborové didaktiky zaměřené na didaktiku odborných předmětů na středních odborných školách. Zvláštní pozornost u jednotlivých problémových okruhů jsme věnovali aplikačním modelovým příkladům z odborných předmětů na středních školách.

  Cílem výukového kurzu je osvojení vybraných vědomostí a dovedností z oblasti výukových cílů, obsahu výuky, vyučovacích principů, výukových metod, organizačních forem a materiálních prostředků vyučování v odborných technických předmětech na středních školách ve vazbě na vědní disciplíny příslušných oborů. U každého modulu jsou na úvod uvedeny výukové cíle tématu, poté vlastní výklad řešené problematiky a na závěr kontrolní otázky a úkoly a testové otázky.  U testových otázek je vždy jedna odpověď správná.  
  Studium výukové opory předpokládá základní znalosti z obecné pedagogiky a obecné didaktiky (předmět pedagogiky, výukový proces, výukové cíle, obsah výuky, metody, formy a prostředky výuky, osobnost učitele, příprava výuky).

  Self enrolment
 • Cíle e-learningového kurzu:

  • Orientovat se v základních pojmech marketing, marketing školy, marketingové řízení školy, komunikace
   školy, vnitřní marketing, relační marketing školy. Objasnit specifika školního
   marketingu.
  • Osvojit si principy marketingové komunikace a její využití v praxi.
  • Vytvořit schéma postupu při tvorbě koncepce školního marketingu.
  • Hodnocení výsledků marketingového řízení školy, objasnit rozdíl mezi evaluací školy a marketingovým auditem.
  Self enrolment
 • Cíle kurzu:

  • Orientovat se v základních pojmech management, manažerská funkce, manažerské dovednosti, plánování, organizování, personalistika, vedení, kontrolování.
  • Objasnit specifika školského managementu.
  • Osvojit si principy školského managementu a jeho využití ve školní praxi.
  • Vytvořit schéma postupu při tvorbě koncepce střední odborné školy.
  • Osvojit si  základní zásady uplatňované v rámci řízení střední odborné školy.

   

  Self enrolment
 • Cíle kurzu:

  • Orientovat se v základních pojmech kurikulum, kurikulární reforma a také v legislativě, která je východiskem pro kurikulární reformu.
  • Objasnit systém dvoustupňového kurikula a vysvětlit podstatu rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání.
  • Osvojit si  principy metodiky tvorby vzdělávacího programu.
  • Vytvořit schéma postupu tvorby se zaměřením na zásadní body pro vznik školního vzdělávacího programu.
  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation

  • Courses

   • Studijní obor Učitelství praktického vyučování a o...

You are not logged in. (Login)