Rod:

1878 308.1 Stenocoryne vitellina (Lindl.) Kraenzl.