Rod:

1041 172.1 Ornithocephalus dolabratus Rchb. f.
1042 172.2 Ornithocephalus gladiatus Hook.
1043 172.3 Ornithocephalus sp.