Dendrobium harveyanum Rchb. f.
China, Thailand, Burma, Vitnam