Aerangis kotschyana (Rchb. f.) Schlecter
Nigeria, Kenya