Epidendrum alvarezdeltoroi Hágsater
Mexico, Guatemala