Pleurothallis endotrachys Rchb.f
Mexico, Panama, Colombia