Na rostlinu, stejně jako na jiné živé organismy působí stresové faktory, vážně ohrožují její integritu, což může vést k jejímu úhynu.  Stresem je pro rostlinu situace, kdy je vystavena působení nějakého stresoru, ať už biotického (patogen, škůdce) či abiotického původu (nadbytek či nedostatek živin, působení emisí apod.). Reakce na stres je specifická, jsou do ní zapojeny složité fyziologické mechanismy rostlin. Rostliny se také liší svojí citlivostí ke stresorům, vykazují různou míru adaptace.  Adaptace rostlin na stres může být stabilní, vzniká v průběhu fylogeneze nebo nestabilní, kdy je závislá na vývojové fázi rostliny a vnějších faktorech prostředí.

 

Abiotické stresory lze dělit z různých hledisek např.:

- dle povahy stresorů

· fyzikálně-chemické (teplo, záření, voda, plyny, soli, ionty, pesticidy)

·              mechanické (síla, tlak)

- dle původu stresorů

· kosmické (sluneční záření)

· atmosférické (kyslík, oxid uhličitý, polutanty)

· hydrosférické (voda)

· pedosférické (soli, ionty, pH)

- dle doby poškození rostlin stresorem

· během vegetace

· v průběhu sklizně

· po sklizni a během skladování

 

 

Stresové faktory působící na rostliny