Poškození rostlin v souvislosti s použitím pesticidů a hnojiv jsou jedněmi z nejčastějších.  Mohou být zapříčiněna různými faktory.

V souvislosti s použitím pesticidů je používán termín fytotoxicita – vyjadřuje míru toxicity přípravku, nebo jeho složek, pro rostlinu. Je třeba si uvědomit, že všechny typy přípravků jsou schopny rostlinu poškodit, případně způsobit její úhyn. Nejčastěji se setkáváme s fytotoxicitou herbicidů, kdy jsou rostliny poškozovány úletem postřikových kapek, rezidui herbicidů v půdě nebo výparem účinné látky přípravku. 

Fytotoxicita může mít různé projevy a to v závislosti na druhu přípravku, jeho koncentraci a druhu poškozené rostliny. Zpravidla jde o šklu příznaků od lehkého popálení a hnědnutí listů až k úhynu rostliny. Toxicitu lze v závislosti na délce trvání toxického působení dělit na akutní, kdy dochází k jednorázovému zasažení rostliny pesticidem jehož následkem bývá odumření zasažených pletiv a chronickou, tj. opakovanému působení pesticidu, které přetrvává než se pesticid rozloží.

 

                 Typy fytotoxicity:

· základní – konkrétní druh rostliny je vysoce citlivý k určitému přípravku např. okrasná rostlina Aralia je citlivá k přípravku Vydate užívanému k hubení škůdců,

· z předávkování – použití vyšší koncentrace přípravku než je uváděno pro určitou rostlinu, v určité fenofázi av určitých podmínkách,

· kumulativní  – opakovaná aplikace přípravku vede ke kumulaci účinné látky, případně dalších složek přípravku v půdě, případně rostlinném pletivu a zde dochází k toxickému působení. Příkladem je kumulativní toxicita Cu při používání měďnatých fungicidů,

· kombinovaná – přípravek, nebo některá z jeho složek, mohou být fytotoxické při mísení s jinými tzv. inkompatibilními materiály např. hnojivy či jinými přípravky.

· z umístění – je použita správná dávka přípravku, ale na „nesprávném místě“. Tento typ toxicity by měl být řídký, může se stát, zejména při laickém používání přípravků, že je použit přípravek na rostlinu, pro kterou pro kterou není určen.

· náhodná – přípravek je užit ve správné dávce, pro plodinu pro níž je určen, avšak přesto způsobí poškození např. vlivem působení faktoru počasí nebo vodního či jiného stresu.

 

Bezpečné použití přípravků na ochranu rostlin z hlediska prevence fytotoxicity

· používat přípravky jen pro rostliny, pro něž jsou určeny

· používat přípravek v předepsané dávce

· vhodně načasovat použití přípravků z hlediska fenofáze rostliny, podmínek prostředí a podmínek pro použití přípravku, zejména počasí

· neošetřovat rostliny při vysokých teplotách, nebo pokud jsou oslabené či zvadlé

· nepoužívat tank mixy přípravků, které nejsou ověřeny výrobcem či vlastní zkušeností

· v případě okrasných rostlin vždy na malém vzorku vyzkoušet fytotoxicitu, může být různá i v rámci kultivarů, nejen druhů

· vždy používat řádně vyčištěný postřikovač či jiné aplikační zařízení

· pro herbicidy je vhodné mít zvláštní postřikovač

 

Příznaky poškození pesticidy

Poškození pesticidy je mnohdy typické svými příznaky na rostlině. Typ příznaků závisí na druhu účinné látky a mechanismu jejího působení v rostlině. Nejčastěji bývají rostliny poškozeny herbicidy.

 

Rozdělení herbicidů dle působení na rostlinu

Kontaktní herbicidy

Poškození nastává při dlouhodobém působení na určitém místě, např. okrajích listů. Spodní listy bývají bez poškození, jelikož herbicid se na ně mnohdy nedostane. Poškození je viditelné cca po dvou dnech od aplikace.

Systémové herbicidy

Pronikají do rostlin buď kořeny, nebo listy, v rostlině jsou translokovány vodivými pletivy

 

Rozdělení herbicidů

7  POŠKOZENÍ ROSTLIN PESTICIDY A HNOJIVY