Význam vody pro rostlinu

Voda je nezbytná pro metabolismus rostliny, je univerzálním rozpouštědlem látek, mediem pro rozvod minerálních látek a organických látek vodivým systémem rostliny, je zdrojem elektronů a protonů v procesu fotosyntézy, má význam při regulaci teploty rostliny. Rostlina obsahuje cca 90 % vody. Spotřeba vody rostlinou na vytvoření 1g hmoty se udává mezi 250 a 400 g vody.

Převážná většina rostlin získává vodu kořeny z půdy, někdy i ze vzduchu vzdušnými kořeny. Všechny nižší rostliny přijímají vodu celým povrchem těla, u cévnatých rostlin se tento způsob příjmu uplatňuje v malé míře téměř u všech druhů, výjimkou jsou rostliny rodu Tillandsia, epifyty z čeledi Bromeliaceae, které přijímají vodu rovněž celým povrchem těla.

Rozdělení rostlin dle nároků na obsah vody

· hydrofyty (hydatofyta) – vodní rostliny

· aerofyty – suchozemské rostliny

· hygrofyty – rostliny zamokřených půd

· mezofyty – většina rostlin

· xerofyty – rostliny výsušných stanovišť, např. sukulenty a sklerofyty (rostliny s tuhými kožovitými listy např. Quercus ilex)

 

Voda v půdě a její dostupnost pro rostlinu

Voda je nezbytná pro tvorbu půdního roztoku. V určité hloubce je půda nasycena vodou, zde se nachází hladina podzemní vody. Na vodu v půdě působí různé síly, těmi je poutána k půdním částicím a jsou jedním z rozhodujících faktorů dostupnosti vody pro rostlinu 11).

Dostupnost vody pro rostlinu je dána jejím obsahem v půdních kapilárách a schopností jimi vzlínat. Při nižších vlhkostech je voda v kapilárách těžce pohyblivá a její dostupnost pro rostlinu se snižuje. Rozmezí mezi těžce a lehce pohyblivou kapilární vodou udává tzv. lentokapilární bod; při poklesu pod jeho hodnotu je voda pro rostlinu nepřístupná 11). Významným ukazatelem zásobení půdy vodou je tzv. bod vadnutí, ten je stanoven na hodnotu sacího tlaku pF 4,19 a udává vlhkost půdy, kdy jsou rostliny vystaveny trvalému nedostatku vody 11), rostliny vadnou. Pokud jsou zavlaženy, obnoví turgor.  Bod trvalého vadnutí je dán množstvím vody v půdě, při němž rostlina vadne a již neobnoví turgor po zpřístupnění vody. Kromě půdních podmínek je dán i druhem rostliny.

Vodu v půdě lze tedy rozdělit na dostupnou, která může být přijímána kořeny rostlin, a nedostupnou, která je v půdě silně vázána, rostliny ji nemohou přijmout a jsou vystaveny tzv. fyziologickému suchu.

Ideální obsah vody ve vegetačním profilu (zóna kořenů) je 60-80 % objemu půdních pórů. Při vyšším obsahu jde o zamokření, při nižším rostliny trpí suchem. 20-40 % objemu pórů by měl vyplňovat půdní vzduch.

Při nedostatku vody v půdě je rostlina vystavena vodnímu stresu, což znamená, že transpirací vydá víc vody, než dokáže přijmout. I krátkodobý vodní stres může mít na rostlinu dlouhodobé účinky. Stres vzniká i při nadbytku vody v půdě, příčinou poškození rostliny je však nedostatečné zásobení kořenů kyslíkem.

 

Symptomy nedostatku vody

Nedostatek vody se projevuje v různých intenzitách. Nejdříve dochází k vadnutí rostliny tj. snížení turgoru, které může být vratné, dochází k uzavření průduchů, což zabrání dalšímu výdeji vody rostlinou a snižuje se fotosyntéza.  Dochází také k metabolickým poruchám. Zpomaluje se nebo zastavuje růst rostlin. Rostliny získávají zpočátku tmavé, později bledě zelené až žlutavé zbarvení, předčasně opadávají listy, případně květy a plody. Násada květů a plodů je rovněž slabší. Při celoročním nedostatku vody dochází k hlubšímu kořenění, což je jedna z kompenzačních strategií rostliny. V dalších fázích dojde k poruchám vodního režimu, zejména poruše příjmu vody kořeny. Při dlouhodobém nedostatku vody a dosažení bodu trvalého vadnutí dojde k úhynu rostliny.

 

Nadbytek vody v půdě

Vzniká špatným odvodněním nebo zaplavením půdy. Z hlediska mechanismu vzniku nadbytku vody v půdě lze rozlišit:

zamokřenou půdu, kdy chybí nebo je špatné její odvodnění. V současné době se zamokřené půdy vyskytují např. v místech, kde byla provedena meliorační odvodňovací opatření, ale životnost těchto děl už skončila, v terénních depresích apod.,

zaplavená půda je taková, kdy došlo např. k vystoupení vody z břehů při povodni,

zatopená půda se nachází v místech před jezem nebo přehradou, která se trvale, nebo periodicky ocitají pod hladinou vody.

 

Symptomy nadbytku vody

Nadbytek vody v půdě způsobuje poruchy zásobení kořenů kyslíkem. Jsou-li kořeny plně zásobeny kyslíkem, jde o normoxii, za těchto okolností probíhá oxidační fosforylace. Při částečném nedostatku kyslíku, tzv. hypoxii, je proces oxidační fosforylace omezen a rostlina je stresována. Při anoxii dochází k úplnému nedostatku kyslíku a proces oxidační fosforylace je inhibován. Při nedostatku kyslíku dochází v rostlinných buňkách ke změnám metabolismu, hromadí se toxiny.

Při nedostatku kyslíku v kořenové zóně dochází k tzv. udušení kořenů neboli asfyxii. Nejprve odumírají vlasové kořeny, rostliny žloutnou, trvale vadnou. Odumření sukulentů nastává během 2-3 dnů, je provázeno hnilobou. Hynutí stromů nastává po několika týdnech nedostatku kyslíku.

Někdy může dojít ke kombinovanému poškození vysokou vlhkostí půdy a vysokou teplotou půdy nebo vzduchu, jež se projevuje náhlým odumřením rostliny. Dalším projevem tohoto poškození může být vznik nekrotických míst uprostřed plodů či kořenů např. černé srdéčko bramboru.

K citlivým plodinám patří např. řepka ozimá a pšenice ozimá.

Atmosférické sucho a vlhko způsobuje poškození rostlin na volných plochách zřídka, častější jsou poškození vlivem nadměrné nebo nízké relativní vzdušné vlhkosti ve sklenících.

1.1.3 VODA

Zaplavené pole (27.3.2011)

Totéž pole 18.4. 2011

Zaplavené pole

Praskání bulev ředkvičky je důsledkem nadbytku vody

Nedostatek vody u obrubníku-následek malé vrstvy zeminy a nemožnosti vzlínání vody

Rostliny s nedostatkem a dostatkem vody

Vadnutí je typickým projevem nedostatku vody

Kukuřice při nedostatku vody stáčí a napřimuje listy

Nadbytek vody se projevuje pukáním hlávek

Prasklina vzniklá nadbytkem vody je místem vstupu patogenů