Nespecifické příznaky nedostatku živin nelze využít k přesné diagnostice a je nutno přistoupit k laboratornímu rozboru postiženého rostlinného pletiva a rovněž je vhodné provést rozbor substrátu, v němž je rostlina pěstována.

Specifické příznaky nedostatku živin lze využít při stanovení téměř přesné diagnózy a tak bez zbytečné prodlevy provést kurativní zásah.

Deficit N

Projevuje se zhoršeným růstem, stonky jsou krátké, tenké, zhoršen či zastaven je i růst kořenů, listy jsou světlejší, později žloutnou, chloróza postupuje od nejstarších listů, ty mohou předčasně opadávat. Listy mohou u některých rostlin získávat načervenalé zbarvení, plody předčasně dozrávat.

Prevence a kurativa: hnojení N hnojivy dle nároků plodiny, kurativně i aplikace na list.

Deficit P

Listy postižených rostlin jsou modrozelené s nachovým odstínem vlivem zvýšené tvorby antokyanů, omezena je syntéza chlorofylu, spodní listy jsou bronzové s nachovými či hnědými skvrnami. Výhony jsou krátké, tenké, vzpřímené, rostliny mohou být zakrnělé. Negativně je ovlivněno zakládání generativních orgánů. Častá je přítomnost cytoplazmatických inkluzí. Nedostatek fosforu bývá často spojen s působením nízkých teplot, které jeho příjem brzdí.

Prevence a kurativa: hnojení P hnojivy dle nároků plodiny, kurativně i aplikace na list.

Deficit K

Chloróza se projevuje nejdříve na mladších, později na starších listech, jejich vrcholy hnědnou. Okraje působící dojmem sežehnutí jsou nejdříve patrné na starších listech. Na koncích dužnatých orgánů bývají vrcholové nekrózy. Při silném nedostatku odumírají předčasně růstové vrcholy a celá rostlina je zakrnělá. Je poškozena normální tvorba podpůrných pletiv, to má negativní vliv na skladovatelnost plodů, kořenů a hlíz.

Deficit Ca

Na mladých listech se stáčejí okraje a vrcholy se stáčejí nahoru, čepele listů jsou nepravidelné, skvrnité, hnědě sežehnuté, potrhané, častá je vrcholová hniloba plodů zejména u rajčat a paprik. Rostliny mohou být zakrnělé. Dochází ke zvýšenému rozkladu plodů ve skladech.

Deficit Mg

Nejdříve se projevuje mezižilkovou listovou chlorózou, u dvouděložných rostlin je tento příznak popisován jako tzv. stromečková chloróza, nebo rybinová chloróza, nebo chloróza ve tvaru A, někdy dochází ke vzniku tzv. chlorózonekrózy, později jen nekrózy. Žilky, jejich bezprostřední okolí a báze čepele jsou zelené. Nejdříve bývají postiženy starší, později mladé listy; jsou strakaté, chlorotické, načervenalé. Listy se lžicovitě stáčejí, vrcholy a okraje jsou stočené nahoru, postižené listy mohou opadávat. Rostliny se mohou vyvíjet pomaleji 13).

Deficit S

Mladé listy jsou světle zelené nebo světle žluté v důsledku snížené tvorby chlorofylu, mohou se objevovat chlorotické skvrny především na okrajích listů, střed listu nejblíže hlavní žilky bývá postižen méně. Rostlina pomaleji roste. Možná je záměna s nedostatkem dusíku.

Deficit Fe

Nejdříve se projevuje na mladých částech rostlin, jelikož je železo v rostlině málo pohyblivé. Dochází ke chloróze mladých listů, hlavní žilky zůstávají zelené, někdy jsou na listech hnědé skvrny, část, nebo všechny listy opadávají, kořeny jsou krátké, silně větvené. Starší pletiva zůstávají zelená.

Nedostatek Fe bývá častý na vápenitých půdách, může být v rostlině vyvázáno jinými kovy.

Antagonisty Fe jsou v následujícím pořadí Cu2+ > Ni2+ > Co2+ > Zn2+ > Cr2+ > Mn2+ a dále Ca2+, Mg2+, K+, Cd2+, vyšší příjem NO3- snižuje příjem železa 12).

Synergicky na příjem Fe působí NH4+  12).

Kurativa: listová výživa hnojivy s chelátovou formou Fe.

Deficit Zn

Příznakem deficitu je extrémní zakrnělost, mezižilková chloróza, později nekróza a fialové zbarvení. Listů je málo, jsou růžicovitě nahloučené, opadávají od báze k vrcholu. Rostliny mají krátká internodia, malou násadu plodů. U jabloně, peckovin a révy způsobuje tzv. malolistost, listy jsou často asymetrické s nádechem do fialova 12), u kukuřice zbělení listů.

Kurativa: hnojení síranem zinečnatým, nebo chelátovými zinečnatými hnojivy.

Deficit Mn

Nejprve se objeví mezižilková chloróza na mladých listech, nejmenší žilky zůstávají zelené (tvoří „šachovnici“), někdy jsou přítomny rozptýlené nekrotické skvrny. Při silném nedostatku listy hnědnou a usychají. Rostlina zastavuje růst.

Kurativa: přihnojení síranem manganatým, případně chelátovým manganatým hnojivem 12).

Deficit Cu

Projevuje se zakrněním rostlin. U obilovin vrcholy mladých listů usychají, listy jsou chlorotické, odnožování je redukováno, klasů je málo, jsou zkroucené. U jádrovin dochází k náhlému odumírání větví od vrcholu, okraje listů působí „spáleně“, vyskytuje se i chloróza a růžicovitost. Postiženy bývají zejména starší listy 12).

Kurativa: aplikace chelátového Cu hnojiva na list 12).

Deficit B

Báze mladých listů terminálních pupenů jsou světle zelené, později se rozkládají, stonky a listy bývají zkroucené. Plody, dužnaté kořeny nebo stonky na povrchu praskají, často se vyskytují duté kořeny a plody, nebo se rozkládají uvnitř, vzniká tzv. srdéčková hniloba. Plody bývají deformované, skvrnité a sklovité.

Kurativa: aplikace hnojiv s obsahem boru např. Borax, Solubor.

Deficit Mo

Při nedostatku jsou rostliny zakrnělé, může se objevit celková nebo mezižilková chloróza, případně strakatost. U květáku jsou „nitkovité“ a deformované listy, vysleplá srdéčka a deformované růžice, u kapusty mohou být listy lžicovitě stočeny nahoru. Růžice se buď nevyvinou vůbec – tzv. vyslepnutí, nebo se vyvinou nedokonale a později odumírají.

Možná záměna: absence růžic jako při poškození škůdci (krytonosci, plodomorky).

Kurativa: aplikace molybdenanu amonného.

 

                 Specifické příznaky při nedostatku některé z živin lze využít k rychlému řešení problému za použití hnojiva. Lze ovšem rovněž doporučit chemický rozbor pěstebního substrátu, jelikož nedostatek živiny může být zapříčiněn nejen jejím malým obsahem či absencí v substrátu, ale i nedostupností vlivem antagonismu s jinou živinou či vyvázáním v určité složce substrátu.

 

 

 

Deficience živin

Rostlina s komplexní nedostatečnou výživou

Nedostatek P u kukuřice

Nedostatek P u sazenic rajčat

Nedostatek K

Vrcholová nekróza rajčete vlivem deficitu Ca

Deficit Fe

Deficit Fe

Deficit B

Deficit Ca

Deficit Fe